ZA ORGANIZATORJE JAVNIH PRIREDITEV SE S 1.1.2023 UVAJAJO SPREMEMBE PRI PONUJANJU HRANE IN PIJAČE

Spremembe prinaša nova Uredba o zmanjševanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Naj spomnimo, da je z 29.10.2022 stopila v veljavo Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (v nadaljevanju Uredba), ki med drugim predpisuje proizvajalčevo razširjeno odgovornost za naslednje izdelke:

 • Lončki za pijačo (vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški),
 • Posode za živila;
 • Zavitki in ovoji;
 • Lahke plastične nosilne vrečke;
 • Vsebniki za pijačo (do 3 litrov);
 • Baloni;
 • Vlažilni robčki;
 • Tobačni filtri s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo s tobačnimi izdelki;
 • Ribolovno orodje.

1

 

 

Vir: https://www.embalazna-shema.si/novice/sprejeta-tudi-uredba-o-zmanjsevanju-vpliva-nekaterih-plasticnih-proizvodov-na-okolje

Uredba spodbuja prehod na krožno gospodarstvo z inovativnimi in trajnostnimi poslovnimi modeli, proizvodi in materiali ter s tem prispeva tudi k učinkovitemu delovanju notranjega trga.

Uredba prinaša mnoge novosti, cilje in ukrepe za različne deležnike. V nekaterih določbah, ki stopijo v veljavo s 1.1.2023, Uredba posebej nagovarja organizatorje javnih prireditev, ki bodo morali skladno z uredbo izvajati določene ukrepe.

Katere novosti prinaša Uredba za organizatorje javnih prireditev?

Za namene doseganja cilja zmanjševanja porabe zgoraj navedenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, če to dopuščajo okoliščine dogodka in kjer je to iz higienskih razlogov mogoče, morajo organizatorji javnih prireditev sprejeti ukrepe:

 • na javni prireditvi, kjer se ponujata pijača in hrana, se na mestu strežbe zagotovi uporaba alternativnih proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodov, ki vsebujejo manj ali nič plastike, lahko tudi z možnostjo uporabe depozitnega načina vračanja rabljenega proizvoda;
 • omogočati, da k ponudniku pijač in hrane obiskovalci javne prireditve lahko prinesejo svoj lonček za pijačo ali posodico za hrano za večkratno uporabo;
 • ozaveščati o ukrepih iz 1. in 2. točke tega odstavka pred in med prireditvijo.

Ponudnik hrane in pijače mora zmanjšati ponudbo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in jih nadomeščati z alternativnimi proizvodi, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodi, ki vsebujejo manj ali nič plastike, lahko tudi z možnostjo uporabe depozitnega načina vračanja rabljenega proizvoda, ali uporabo lastnega. Potrebno je obveščati potrošnike o ponudbi alternativnih proizvodov in ozaveščati o vplivih smetenja na okolje s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo.

Nedvomno moramo družba kot celota stremeti k zmanjševanju kakršnihkoli odpadkov. Ker pa so eden izmed največjih okoljskih problemov ravno plastični odpadki, se je potrebno tega problema lotiti celostno, na vseh področjih in z vključitvijo vseh deležnikov. Tudi pri organiziranju javnih prireditev smo v zadnjih letih priča mnogim primerom dobre prakse trajnostnega razmišljanja. Vendar so potrebni dodatni koraki v tej smeri tako, da bodo plastični lončki, pribor, krožniki le še preteklost.

V novo leto vstopimo s še bolj trajnostnimi, okolju prijaznimi pristopi.

Vsebino Uredbe si lahko preberete tukaj. (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8415)


Pripravila:
Andreja Kavaš
Strokovna sodelavka SSVO
Skupna občinska uprava Maribor

KAKŠNO DOVOLJENJE JE POTREBNO ZA GRADITEV NADSTREŠKA ALI NADSTREŠNICE?

Nadstrešek ali nadstrešnica spadata med objekte, ki se običajno gradijo za pokritje terase ali parkirnega mesta za avtomobile ob osnovnem objektu – stanovanjski hiši ipd., zato vas želimo informirati o tem, kako se objekta razvrščata in kakšna dovoljenja so za postavitev potrebna.

Nova Tehnična smernica TSG-V-006:2022 RAZVRŠČANJE OBJEKTOV, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2022 ločuje med nadstreškom in nadstrešnico:

Nadstrešek je del objekta, ki služi zaščiti pred zunanjimi vplivi in je konstrukcijsko povezan z objektom (npr. konzolni nadstrešek, ki sloni na objektu, nadstrešek na ravni strehi, …)

Nadstrešnica je stavba, ki nima nobene obodne stene. Konstrukcijsko je samostojna, lahko se dotika glavnega objekta, ne glede na njeno morebitno fizično povezanost.

1234

 

 

 

 

 
Iz obrazložitve izhaja, da je nadstrešek prizidava osnovnega objekta, za kar je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za manj zahteven objekt, saj je konstrukcijsko povezan z osnovnim objektom. Prav tako se gradbeno dovoljenje potrebuje za nadstrešnico kot nezahtevni objekt, v kolikor se le ta ne prišteva med enostavne objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Nadstrešnica ni konstrukcijsko povezana z osnovnim objektom, lahko pa se ga dotika, ali se pod njo skozi vrata prehaja v osnovni objekt.

Poznamo dve vrsti gradbenega dovoljenja, s katerima se uredi postavitev nadstrešnice ali nadstreška: gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte in gradbeno dovoljenje za manj zahtevne in zahtevne objekte, ki jih opredeljuje Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22), ki objekte razvršča na naslednji način: enostavni, nezahtevni, manj zahtevni in zahtevni objekti.

Po Uredbi je nadstrešnica razvrščena po naslednjem kriteriju:

Zajeta slika

 

 

 
Za nezahtevne objekte je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt (DNZO), ki vsebuje (izsek iz Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov; Uradni list, št. 36/18,51/18 – popr.,197/20 in 199/21 – GZ-1):

 • - podatke o udeležencih in objektu, ki se navedejo na listu 1 obrazca iz priloge 6 navedenega pravilnika, in
 • - grafične prikaze.

Grafični prikazi iz druge alineje prejšnjega odstavka so:

 • Tloris objekta, značilni prerezi ali profili objekta, pogledi ter prikaz oblikovanja terena, ki se vrišejo na list 2 obrazca iz priloge 6 navedenega pravilnika in
 • prikaz objekta na zemljiškokatastrskem prikazu tako, da je razvidna njegova tlorisna velikost na stiku z zemljiščem s kotiranimi odmiki od sosednjih zemljišč in vodnih zemljišč, ki se vloži v dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte kot list 3 iz priloge 6 navedenega pravilnika.
 • Na prikazu objekta iz druge alineje prejšnjega odstavka se prikažejo tudi prometna ureditev, druge funkcionalne površine objekta (vključno z dostopi, dovozi, parkirišči, mestom za odpadke), mesto priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo, zaščito in prestavitve infrastrukturnih vodov, če se zaradi gradnje nezahtevnega objekta spreminja prometna ureditev ali se objekt priključuje na gospodarsko javno infrastrukturo.

Vsaka vloga za gradbeno dovoljenje mora vsebovati tudi mnenje o skladnosti s prostorskim aktom, ki ga investitor pridobi z vlogo na Občini in mnenja za posege v varovalne pasove ali na varovana območja posameznih upravljavcev komunalnih in energetskih vodov ali varovanih območij narave, ali zaščitenih območij Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Na spletni strani Obline Rače Fram se nahajajo vloge in linki:

 • Vloga za izdajo mnenja k projektni dokumentaciji (in projektni dokumentaciji za nezahtevne objekte) za skladnost s PIA,
 • Obrazec: Priloga 11B – Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt (format XLSX, PDF)
 • Obrazec: Priloga 6– Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (format XLSX, PDF)
 • Tehnična smernica-TSG-V-006 2022 razvrščanje objektov. 

SOU MARIBOR, Skupna služba urejanja prostora
Mag. Špela Lesnik

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni