Katalog informacij javnega značaja

1.    Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Odgovorna oseba: Peter Škrlec, župan  
Datum prve objave kataloga: 24.01.2008
Datum zadnje spremembe: 25.01.2024

Katalog je dostopen na svetovnem spletu: www.obcinajurij.si

Druge oblike kataloga: Fizična oblika (v prostorih občine)

Naslov: Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol
Telefon: 02/729 52 50
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
                        Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
                        značaja

2.    Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga, kar obsega:

a) Organigram in podatki o organizaciji organa, ki obsega:
Organigram organa: pdfPovezava.pdf

Delovno področje občine: Povezava: 
Občinska uprava (obcinajurij.si)
-
 Skupna občinska uprava Maribor (obcinajurij.si)

Organi občine:
-    Župan (obcinajurij.si)
-    Občinski svet (obcinajurij.si)
-    Nadzorni odbor (obcinajurij.si)

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:
- Jasna Senekovič, univ. dipl. prav., višji svetovalec za splošne in pravne zadeve, družbene dejavnosti in turizem, tel. št. 02/729 52 53, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,
- Simona Bauman, univ. dipl. prav., višji svetovalec za javna naročila, kmetijstvo in razvojne projekte, tel. št. 02/729 52 54, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

pdfSklep o določitvi uradnih oseb.pdf

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa

»Splošni akti občine«

Navedba veljavnih predpisov:

Medobčinski uradni vestnik: http://www.medobcinski.si/index.php 
Spletna stran občine: Splošni akti občine

č) Seznam predlogov predpisov 
Navedba predlogov predpisov:
PREDLOG ODLOKA O VARSTVU JAVNEGA REDA IN MIRU V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH – VABILO K SODELOVANJU (obcinajurij.si)

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumenti po vsebinskih sklopih

docObčinski program varnosti
pdfLokalni energetski koncept
pdfStrategija razvoja turizma na območju Osrednje Štajerske za obdboje 2010-2020

e) Katalog vrst upravnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom:

DRUŽBENE DEJAVNOSTI
- postopek v zadevi dodelitve enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO
- obratovalni čas gostinskih lokalov in kmetij
- soglasje za prodajo izven poslovnega prostora oz. na premičnih stojnicah

UREJANJE PROSTORA, URBANIZEM, VARSTVO OKOLJA
- sprejem pobud za spremembo namenske rabe zemljišča v občinskem prostorskem aktu
- potrdilo o namenski rabi zemljišča
- potrdilo o predkupni pravici
- lokacijska informacija
- dovoljenje za začasno obremenitev okolja s hrupom
- sprejem vlog za spremembo podatkov v evidenci zavezancev za plačilo NUSZ
- vloge z oprostitev plačila NUSZ
- projektni pogoji
- soglasja k projektom

KOMUNALA, CESTE, STANOVANJSKE ZADEVE
- odločba o odmeri komunalnega prispevka
- dovoljenje za zaporo občinskih cest
- soglasje za priključitev na vodovodno omrežje
- soglasje za priključitev na občinsko cesto
- soglasje k posegom v varovalnem pasu občinskih cest
- odločba o dodelitvi neprofitnih najemnih stanovanj v najem

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ:
Seznam javnih evidenc z opisom metapodatkov, ki obsegajo

1. Naziv institucije:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
2. Naziv zbirke podatkov:    Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
3. Področje:    Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:    Po 21. členu Zakona o javnih uslužbencih uprava lokalne skupnosti vodi evidenco o dejanski zasedenosti delovnih mest.
5. Pravne podlage:    Zakon o javnih uslužbencih
6. Ključne besede:    javni uslužbenec
7. Območje, na katero se podatki nanašajo:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
8. Dostopnost podatkov:    Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebne podatke, ki se vodijo v evidenci in bi pomenilo kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:    Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:    Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov:    /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov    /
13. Datum nastanka:    01.04.2017
14. Pogostost osveževanja podatkov:    Po potrebi
15. Oblika zapisa:    word
16. Jezik zapisa:    slovenščina
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave:    /
18. Odgovorna oseba:    Jasna Senekovič, višji svetovalec


1. Naziv institucije:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
2. Naziv zbirke podatkov:    Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
3. Področje:    Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:    Po 21. členu Zakona o javnih uslužbencih uprava lokalne skupnosti vodi evidenco o strukturi javnih uslužbencev po nazivih.
5. Pravne podlage:    Zakon o javnih uslužbencih
6. Ključne besede:    javni uslužbenec, naziv
7. Območje, na katero se podatki nanašajo:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
8. Dostopnost podatkov:    Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebne podatke, ki se vodijo v evidenci in bi pomenilo kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:    Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:    Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov:    /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov    /
13. Datum nastanka:    01.04.2017
14. Pogostost osveževanja podatkov:    Po potrebi
15. Oblika zapisa:    word
16. Jezik zapisa:    slovenščina
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave:    /
18. Odgovorna oseba:    Jasna Senekovič, višji svetovalec


1. Naziv institucije:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
2. Naziv zbirke podatkov:    Kadrovska evidenca
3. Področje:    Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:    Po 51. členu Zakona o javnih uslužbencih uprava lahko uprave lokalnih skupnosti vodijo kadrovsko evidenco za svoje potrebe, v kateri se vodijo vsi ali nekateri podatki iz 47. čl. Zakona o javnih uslužbencih:

1.    identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov prebivališča ter EMŠO);
2.    podatki o delovnem razmerju (vrsta delovnega razmerja – za določen ali za nedoločen čas; datum sklenitve delovnega razmerja);
3.    podatki o sedanjem delovnem mestu oziroma položaju in o prejšnjih delovnih mestih oziroma položajih v organih;
4.    podatki o imenovanjih, napredovanjih in veljavnem nazivu;
5.    podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti;
6.    podatki o izkušnjah na področju evropskih zadev;
7.    podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni dobi, pokojninski dobi in službeni dobi;
8.    podatki o izvrševanju funkcij, o sodelovanju v projektnih skupinah in o opravljanju drugega dela v interesu delodajalca;
9.    podatki o letnih ocenah;
10.    podatki o priznanjih in nagradah;
11.    podatki o dokončno ugotovljeni disciplinski in odškodninski odgovornosti;
12.    podatki o dokončni ugotovitvi nesposobnosti;
13.    podatki o prenehanju delovnega razmerja;
14.    kratek življenjepis, če tako želi oziroma s tem soglaša javni uslužbenec;
15.    podatki o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov;
16.    podatki, potrebni za obračun plače, in
17.    drugi podatki v skladu z zakonom.

5. Pravne podlage:    Zakon o javnih uslužbencih
6. Ključne besede:    javni uslužbenec
7. Območje, na katero se podatki nanašajo:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
8. Dostopnost podatkov:    Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebne podatke, ki se vodijo v evidenci in bi pomenilo kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:    Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:    Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov:    /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov    /
13. Datum nastanka:    01.05.2007
14. Pogostost osveževanja podatkov:    Po potrebi
15. Oblika zapisa:    csv
16. Jezik zapisa:    slovenščina
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave:    /
18. Odgovorna oseba:    Simona Črnčec, višji svetovalec


1. Naziv institucije:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
2. Naziv zbirke podatkov:    Evidenca dokumentarnega gradiva in dokumentov
3. Področje:    Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:    V skladu s 124. in 147. čl. Uredbe o upravnem poslovanju, uprava lokalne skupnosti vodi evidenco dokumentarnega gradiva in evidenco dokumentov.
5. Pravne podlage:    Zakon o splošnem upravnem postopku, Uredba o upravnem poslovanju.  
6. Ključne besede:    dokumentarno gradivo
7. Območje, na katero se podatki nanašajo:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
8. Dostopnost podatkov:    Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebne podatke, ki se vodijo v evidenci in bi pomenilo kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:    Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:    Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov:    /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov    /
13. Datum nastanka:    01.01.2007
14. Pogostost osveževanja podatkov:    Po potrebi
15. Oblika zapisa:    csv
16. Jezik zapisa:    slovenščina
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave:    /
18. Odgovorna oseba:    Samo Kristl, direktor občinske uprave


1. Naziv institucije:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
2. Naziv zbirke podatkov:    Evidenca o sejnem gradivu
3. Področje:    Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:    V skladu s 158. čl. Uredbe o upravnem poslovanju, uprava lokalne skupnosti vodi evidenco o sejnem gradivu.
5. Pravne podlage:    Zakon o splošnem upravnem postopku, Uredba o upravnem poslovanju.  
6. Ključne besede:    sejno gradivo
7. Območje, na katero se podatki nanašajo:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
8. Dostopnost podatkov:    Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebne podatke, ki se vodijo v evidenci in bi pomenilo kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:    Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:    Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov:    /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov    /
13. Datum nastanka:    01.01.2007
14. Pogostost osveževanja podatkov:    Po potrebi
15. Oblika zapisa:    word
16. Jezik zapisa:    slovenščina
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave:    /
18. Odgovorna oseba:    Samo Kristl, direktor občinske uprave


1. Naziv institucije:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
2. Naziv zbirke podatkov:    Evidenca sklepov
3. Področje:    Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:    V skladu s 161. čl. Uredbe o upravnem poslovanju, uprava lokalne skupnosti vodi evidenco o sejnem gradivu.
5. Pravne podlage:    Zakon o splošnem upravnem postopku, Uredba o upravnem poslovanju.  
6. Ključne besede:    sklep
7. Območje, na katero se podatki nanašajo:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
8. Dostopnost podatkov:    Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebne podatke, ki se vodijo v evidenci in bi pomenilo kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:    Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:    Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov:    /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov    /
13. Datum nastanka:    01.01.2007
14. Pogostost osveževanja podatkov:    Po potrebi
15. Oblika zapisa:    word
16. Jezik zapisa:    slovenščina
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave:    /
18. Odgovorna oseba:    Jasna Senekovič, višji svetovalec


1. Naziv institucije:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
2. Naziv zbirke podatkov:    Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine
3. Področje:    Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:    V skladu s 37. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti uprava lokalne skupnosti vodi evidenco nepremičnega premoženja v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti .
5. Pravne podlage:    Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti   
6. Ključne besede:    nepremično premoženje
7. Območje, na katero se podatki nanašajo:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
8. Dostopnost podatkov:    Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:    Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:    Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov:    /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov    /
13. Datum nastanka:    01.01.2008
14. Pogostost osveževanja podatkov:    Po potrebi
15. Oblika zapisa:    csv
16. Jezik zapisa:    slovenščina
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave:    /
18. Odgovorna oseba:    Jasna Senekovič, višji svetovalec


1. Naziv institucije:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
2. Naziv zbirke podatkov:    Evidenca o občinskih cestah in objektih
3. Področje:    Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:    V skladu s 103. čl. Zakona o cestah mora upravljalec občinske ceste, voditi evidence o občinskih cestah in objektih, skladno s predpisi o načinu označevanja cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih.  
5. Pravne podlage:    Zakon o cestah
6. Ključne besede:    občinske ceste, lokalne ceste, javne poti
7. Območje, na katero se podatki nanašajo:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
8. Dostopnost podatkov:    Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:    Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:    Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov:    /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov    /
13. Datum nastanka:    04.12.2008
14. Pogostost osveževanja podatkov:    Po potrebi
15. Oblika zapisa:    csv
16. Jezik zapisa:    slovenščina
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave:    /
18. Odgovorna oseba:    Samo Kristl, direktor občinske uprave


1. Naziv institucije:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
2. Naziv zbirke podatkov:    Evidenca o usposobljenosti zaposlenih za varstvo pred požarom
3. Področje:    Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:    V skladu s 32. čl. Zakon o varstvu pred požarom uprava lokalne skupnosti vodi evidenco o usposobljenosti pri zaposlenih z varstvom pred požarom.  
5. Pravne podlage:    Zakon o varstvu pred požarom.  
6. Ključne besede:    požar, varstvo
7. Območje, na katero se podatki nanašajo:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
8. Dostopnost podatkov:    Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebne podatke, ki se vodijo v evidenci in bi pomenilo kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:    Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:    Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov:    /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov    /
13. Datum nastanka:    06.03.2009
14. Pogostost osveževanja podatkov:    Po potrebi
15. Oblika zapisa:    word
16. Jezik zapisa:    slovenščina
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave:    /
18. Odgovorna oseba:    Jasna Senekovič, višji svetovalec


1. Naziv institucije:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
2. Naziv zbirke podatkov:    Evidenca o opremi napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom, s katerimi razpolagajo oz. v objektih ali prostorih , ki jih uporabljajo
3. Področje:    Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:    Po 32. čl. Zakona o varstvu pred požarom uprava lokalne skupnosti vodi evidenco o opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom, s katerimi razpolagajo oz. so v objektih ali prostorih, ki jih uporabljajo.
5. Pravne podlage:    Zakon o varstvu pred požarom.  
6. Ključne besede:    varstvo, požar, oprema
7. Območje, na katero se podatki nanašajo:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
8. Dostopnost podatkov:    Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:    Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:    Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov:    /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov    /
13. Datum nastanka:    27.05.2008
14. Pogostost osveževanja podatkov:    Po potrebi
15. Oblika zapisa:    pdf
16. Jezik zapisa:    slovenščina
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave:    /
18. Odgovorna oseba:    Jasna Senekovič, višji svetovalec


1. Naziv institucije:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
2. Naziv zbirke podatkov:    Evidenca o pokojnikih, ki so pokopani na pokopališču
3. Področje:    Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:    V skladu s 35. čl. Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti lokalna skupnost vodi evidenco o pokojnikih, ki so pokopani na pokopališču.
5. Pravne podlage:    Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti.  
6. Ključne besede:    pokopališče
7. Območje, na katero se podatki nanašajo:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
8. Dostopnost podatkov:    Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebne podatke, ki se vodijo v evidenci in bi pomenilo kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:    Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:    Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov:    /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov    /
13. Datum nastanka:    13.07.2017
14. Pogostost osveževanja podatkov:    Po potrebi
15. Oblika zapisa:    csv
16. Jezik zapisa:    slovenščina
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave:    /
18. Odgovorna oseba:    Samo Kristl, direktor občinske uprave


1. Naziv institucije:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
2. Naziv zbirke podatkov:    Evidenca grobov
3. Področje:    Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:    V skladu s 35. čl. Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti lokalna skupnost vodi evidenco grobov.
5. Pravne podlage:    Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti.
6. Ključne besede:    pokopališče, grob
7. Območje, na katero se podatki nanašajo:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
8. Dostopnost podatkov:    Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:    Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:    Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov:    /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov    /
13. Datum nastanka:    13.07.2017
14. Pogostost osveževanja podatkov:    Po potrebi
15. Oblika zapisa:    csv
16. Jezik zapisa:    slovenščina
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave:    /
18. Odgovorna oseba:    Samo Kristl, direktor občinske uprave


1. Naziv institucije:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
2. Naziv zbirke podatkov:    Evidenca najemnikov grobov
3. Področje:    Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:    V skladu s 35. čl. Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti lokalna skupnost vodi evidenco najemnikov grobov.
5. Pravne podlage:    Zakon o splošnem upravnem postopku, Uredba o upravnem poslovanju.  
6. Ključne besede:    pokopališče, grob
7. Območje, na katero se podatki nanašajo:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
8. Dostopnost podatkov:    Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebne podatke, ki se vodijo v evidenci in bi pomenilo kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:    Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:    Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov:    /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov    /
13. Datum nastanka:    13.07.2017
14. Pogostost osveževanja podatkov:    Po potrebi
15. Oblika zapisa:    csv
16. Jezik zapisa:    slovenščina
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave:    /
18. Odgovorna oseba:    Samo Kristl, direktor občinske uprave


1. Naziv institucije:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
2. Naziv zbirke podatkov:    Register upravnikov stavb in najemnih pogodb
3. Področje:    Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:    V skladu s 154. čl. Stanovanjskega zakona uprava lokalne skupnosti vodi register upravnikov stavb in najemnih pogodb.
5. Pravne podlage:    Stanovanjski zakon  
6. Ključne besede:    stanovanje, najemnik
7. Območje, na katero se podatki nanašajo:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
8. Dostopnost podatkov:    Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebne podatke, ki se vodijo v evidenci in bi pomenilo kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:    Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:    Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov:    /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov    /
13. Datum nastanka:    
14. Pogostost osveževanja podatkov:    Po potrebi
15. Oblika zapisa:    xls
16. Jezik zapisa:    slovenščina
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave:    /
18. Odgovorna oseba:    Jasna Senekovič, višji svetovalec


1. Naziv institucije:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
2. Naziv zbirke podatkov:    Evidenca zaposlenih
3. Področje:    Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:    V skladu s 13. čl. Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti uprava lokalne skupnosti vodi evidenco o zaposlenih delavcih.
5. Pravne podlage:    Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti  
6. Ključne besede:    delodajalec, delavec
7. Območje, na katero se podatki nanašajo:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
8. Dostopnost podatkov:    Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebne podatke, ki se vodijo v evidenci in bi pomenilo kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:    Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:    Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov:    /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov    /
13. Datum nastanka:    2007
14. Pogostost osveževanja podatkov:    Po potrebi
15. Oblika zapisa:    csv
16. Jezik zapisa:    slovenščina
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave:    /
18. Odgovorna oseba:    Simona Črnčec, višji svetovalec


1. Naziv institucije:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
2. Naziv zbirke podatkov:    Evidenca zavezancev za plačilo NUSZ
3. Področje:    Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:    V skladu z Zakonom o stavbnih zemljiščih lokalna skupnost vodi evidenco zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.  
5. Pravne podlage:    Zakon o stavbnih zemljiščih  
6. Ključne besede:    nadomestilo
7. Območje, na katero se podatki nanašajo:    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
8. Dostopnost podatkov:    Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebne podatke, ki se vodijo v evidenci in bi pomenilo kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov.
9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:    Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:    Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov:    /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov    /
13. Datum nastanka:    2007
14. Pogostost osveževanja podatkov:    Po potrebi
15. Oblika zapisa:    xls
16. Jezik zapisa:    slovenščina
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave:    /
18. Odgovorna oseba:    Jasna Senekovič, višji svetovalec

3.    Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu;
-    Neformalna zahteva:
-    ustna zahteva
-    preko telefona
-    po elektronski pošti
-    Formalna zahteva:
-    zahteva, podana ustno na zapisnik
-    pisna zahteva po pošti
-    pisna zahteva po elektronski pošti, ki se poda na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pisna zahteva: pdfZahteva za dostop do informacij javnega značaja

4.    Stroškovnik;

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen in link na uredbo v Pravno informacijskem sistemu RS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

5.    Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo informacij javnega značaja ;
/

6.    Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov.

1. Podatki o oskrbninah za javne in zasebne vrtce
2. Investicijska dokumentacija občine
3. Zapisi in zvočno snemanje sej občinskega sveta