JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA "VIŠJI SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA, RAZVOJNE PROJEKTE IN KMETIJSTVO"

Na podlagi 58. in 59. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08, 40/12 - ZUJF, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 28/21 - skl. US, 202/21 – odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 3/22 - ZDeb, 141/22 - ZIKS-1H, 18/23 - ZDU-1O) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta  

VIŠJI SVETOVALEC

za javna naročila, razvojne projekte in kmetijstvo

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za javna naročila, razvojne projekte in kmetijstvo:

 • imeti morajo končano najmanj visoko strokovno izobrazbo oz. prvo bolonjsko stopnjo,
 • imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj;
 • imeti morajo opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • imeti morajo opravljen izpit iz upravnega postopka,
 • imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije,
 • obvladati morajo slovenski jezik,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru ga bo moral v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru ga bo moral izbrani kandidat v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da ima kandidat opravljeno obvezno usposabljanje, v kolikor ima opravljen državni izpit iz javne uprave oz. se je udeležil priprav za opravljanje državnega izpita iz javne uprave.

Okvirna vsebina dela:

 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv na področju javnih naročil, razvojnih projektov in kmetijstva,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnejših gradiv na področju javnih naročil, razvojnih projektov in kmetijstva,
 • vodenje postopkov javnih naročil in postopkov izbire partnerja pri projektih javno-zasebnih partnerstev,
 • sodelovanje v postopkih pravnega varstva pri postopkih javnega naročanja in javno-zasebnega partnerstva,
 • priprava in vodenje razvojnih projektov lokalne skupnosti,
 • izvajanje nalog na področju kmetijstva,
 • izvajanje nalog na področju športa v lokalni skupnosti,
 • izvajanje nalog na področju gospodarskih dejavnosti v lokalni skupnosti,
 • organiziranje medsebojnega sodelovanja ter usklajevanja in sodelovanja z drugimi organi,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog z delovnega področja,
 • opravljanje drugih nalog v skladu z navodili nadrejenega.

Prijava mora obvezno biti pripravljena na obrazcu, ki je priloga tega javnega natečaja, z natančno izpolnjenimi rubrikami in izjavami:

 • Pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
 • Opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, ki ga je opravljal pri delodajalcu.
 • Pisno izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv, iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat opravljal usposabljanje in leto opravljanja usposabljanja.
 • Pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka.
 • Pisno izjavo kandidata, da:
  • je državljan Republike Slovenije,
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
 • Pisno izjavo kandidata, da za namen natečajnega postopka Občini Sv. Jurij v Slov. goricah dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki so navedeni v 5. točki. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora sam priložiti ustrezna dokazila.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s tri mesečnim poskusnim delom. Delovno mesto se opravlja v dveh nazivih, in sicer Višji svetovalec II, z možnostjo napredovanja v naziv Višji svetovalec I. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.

Kandidat vloži prijavo s prilogami v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj – višji svetovalec« na naslov Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, in sicer v roku 8 dni od objave na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana po pošti se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priložene dokumentacije oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

V izbirni postopek bodo uvrščeni kandidati, ki izpolnjujejo natečajne pogoje.

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja bo objavljeno na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah www.obcinajurij.si. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite vsak delovni dan v času uradnih ur na tel. št. 02/729 52 53 (Jasna Senekovič).

V besedilu natečaja so izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

 

Številka: 110-6/2023                                                                        
Datum: 30.10.2023

 

                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                         Peter Škrlec, župan

Priloga:

 

Objavljeno: 30.10.2023
Potek roka za prijavo: 07.11.2023

VIŠJI SVETOVALEC ZA PRORAČUN, FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE v občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za določen čas, do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16,  15/17 – odl. US, 22/19-ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZCmlS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) in 2. točke prvega odstavka 68. čl. v povezavi s 3. odst. 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – Zzavar-E, 40/12-ZUJF, 158/20 – ZintPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 20/21 – odl. US, 3/22 - ZDeb) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja prosto delovno mesto


VIŠJI SVETOVALEC ZA PRORAČUN, FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE v občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za določen čas, do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca


Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih

urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visoka strokovna izobrazba /prva stopnja, smer: ekonomska;
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru ga bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Delovno področje:

 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv na področju javnih financ,
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
 • vodenje poslovnih knjig za proračun oziroma proračunske uporabnike ali več proračunskih uporabnikov,
 • izvajanje računovodske kontrole pravilnosti knjigovodske dokumentacije,
 • priprava računovodskih izkazov, pojasnil k izkazom ter priprava pisnih računovodskih informacij,
 • sprotna priprava poročil za proračunske uporabnike o porabi javnih sredstev,
 • sodelovanje s finančnimi službami proračunskih uporabnikov,
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja javnih financ,
 • sodelovanje pri pripravi podatkov za proračun in zaključni račun proračuna.

Zaželeno je poznavanje programske opreme Cadis.

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. izjavo z opisom delovnih izkušenj, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, in sicer čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe,

3. izjavo o (ne)opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,

4. izjavo kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

5. izjavo, da za namen te javne objave dovoljuje Občini Sv. Jurij v Slov. goricah pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta iz uradnih evidenc, v nasprotnem primeru, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom, in sicer za čas začasne odsotnosti javnega uslužbenca, s 3-mesečnim poskusnim delom. Izbran kandidat bo delo opravljal na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec brez imenovanja v naziv, pravice oz. obveznosti pa se mu določijo glede na uradniški naziv Višji svetovalec III.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo za prosto uradniško delovno mesto »višji svetovalec« na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in e-storitvah ZRSZ. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Naročnik bo s kandidati, ki izpolnjujejo pogoje in iz katerih življenjepisov bo razvidno, da najbolj ustrezajo iskanemu profilu, opravil razgovor.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o izvedbi javne objave daje Jasna Senekovič (tel. št. 02/729 52 53).

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-4/2023-1

Objavljeno: 06.09.2023
Rok za oddajo prijave: 14.09.2023

                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                       Peter Škrlec
                                                                                                           Župan

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni