POROČILO O POTEKU OPERACIJ KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE

1

Projekt gradnje kolesarskih povezav na območju ORP Slovenskih goric se preveša v zaključno fazo.

Občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Trnovska vas in Šentilj so se leta 2018 odločile, da bodo skupaj pristopile k projektu izgradnje kolesarskih povezav na območju ORP Slovenskih goric.

Razlogi za to odločitvi so bili v zaznani potrebi po celovitem urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju Slovenskih goric, vzpostavitvi možnost varnega prometa s kolesom od doma do delovnega mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v regionalnih/upravnih/občinskih središčih oziroma od doma do točk javnega potniškega prometa. Cilj je tako izgradnja kolesarske povezave, ki smiselno povezuje občine v okviru Območnega razvojnega partnerstva (ORP) Slovenske gorice. Prav Lenart, kot upravno središče tega dela Slovenskih goric predstavlja končni cilj dnevnih migrantov, bodisi na področju šolstva (vrtci, šola, Ljudska univerza,…), zdravstva (zdravstveni dom) in gospodarstva (Industrijska cona, številna podjetja, upravno središče). Zato je primerna prometna infrastruktura na področju zelene mobilnosti izredno pomembna prebivalstvo celotnega območja.

Z ukrepi v okviru projekta se želi na področju kolesarjenja izboljšati pogoje za kolesarjenje, povečati delež kolesarjenja, povečati prometno varnost ter varnosti kolesarjev.

Vsaka od vključenih občin je vključena in vodi realizacijo projekta na njenem območju. Projekt koordinira je Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o. (RASG d.o.o.), katera nudi vključenim občinam administrativno in strokovno pomoč. Projekt je bil leta 2020 predlagan in vključen v Dogovor za razvoj Podravske regije (DRR), kar je pomenilo tudi možnost za prijavo za odobritev sredstev sofinanciranja EU in Republike Slovenije.

V letu 2020 so bili izvedeni postopki oddaje javnih naročil za oddajo del projektiranja projektne dokumentacije in njene recenzije. Izdelana in s strani občin potrjena je bila investicijska dokumentacije na ravni Investicijskega programa in Predinvesticijske zasnove ter maja 2021 novelacija investicijskega programa. Izvedenih je bilo več usklajevanj z Ministrstvom za infrastrukturo in Direkcijo RS za infrastrukturo, kot tudi vključitev pri zagotavljanju sredstev sofinanciranja v okviru Dogovora za razvoj regij. Hkrati z izdelavo projektne dokumentacije, so občine pridobivale pravice za posege v zemljišča.

Zaradi obsežnosti projekta, zahtevnosti postopkov in časovnih omejitev za pridobitev in koriščenje evropskih sredstev, so se občine odločile projekt razdeliti po glavnih trasah na štiri projekte/operacije:

  • Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas
  • Lenart-Sv. Ana-Trate MP;
  • Lenart-Benedikt;
  • Jarenina-Lenart-Zg. Senarska;

Za vsakega od teh projektov je bila leta 2021 pripravljana in oddana vloga za sofinanciranje gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, ki so jih regije predlagale v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regije. Vse vloge so bile odobrene.

Med občinami in Ministrstvom za infrastrukturo so 22. 11. 2021 podpisane pogodbe o sofinanciranju operacij »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice«, gre za štiri operacije in sicer:

Šifra                      Naziv
OP20.07800        DRR: Lenart - Sv. Ana;
OP20.07788        DRR Jarenina - Lenart – Zg. Senarska;
OP20.07783        DRR Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas;
OP20.07780        DRR Lenart – Benedikt.

Pomemben deležnik v projektu je tudi Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), ki se je dodatno zavezala izvesti del projekta, ki se nanaša na državne kolesarske povezave (DKP).

V okviru vseh teh projektov, kateri bodo zaključeni glavnina poleti 2023, je predvidena izvedba okoli 60 km regionalnih kolesarskih povezav v izvedbi občin in dodatnih 23 km v okviru državne kolesarske mreže v izvedbi DRSI. Vrednost lokalnih kolesarskih povezav je bila ocenjena na 15 mio EUR, dejansko bo okoli 16 mio EUR, od tega je okoli 11,2 mio EUR odobrenih sredstev sofinanciranja in sicer 80 % iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 20 % iz proračuna Republike Slovenije. Ostala sredstva za izvedbo projekta zagotovijo občine vključene v projekt.

Projekt se izvaja okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020; četrta prednostna os ”Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, tematski cilj 4 “Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih”, Prednostna naložba 4.4. “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Jarenina-Lenart-Zg. Senarska

2

Ta projekt je najobsežnejši po dolžini in vrednosti kolesarskih povezav. V njem sodelujejo občine Lenart, Pesnica, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah, pomembno vloga za zagotovitev neprekinjenosti povezav pa ima tudi DRSI z izgradnjo državnih kolesarskih povezav. Nosilec projekta je Občina Lenart, koordinacijo med občinami in strokovno tehnično pomoč izvaja Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o..

V okviru tega projekta bodo vključene občine izgradile 30,1 km kolesarskih povezav, DRSI pa dodatnih 12,1 km.

V okviru projekta »Jarenina-Lenart-Zg. Senarska« je načrtovana izgradnja naslednjih odsekov:

Trasa 12 Jarenina-Vosek (Pernica jezero)

Projekt obsega izgradnjo površin za promet kolesarjev ob lokalni cesti od Zmrzleka do Dveri Paxa, nadaljuje do naselja Jarenina, skupaj dolžine 8 km, pretežno kot ločena kolesarska povezava, delno souporaba znotraj naselja Jarenina, kjer širitev ni možna, z zaključkom v jareninskem križišču v Voseku z navezavo na traso 14. Pogodbena vrednost oddanih del je 1.729.876,67 EUR, izvajalec je H.S. Nizke gradnje d.o.o., zaključek gradnje poleti 2023.

Trasa 13 Lenart-Jurovski Dol; gradnja kolesarske povezave od obstoječega zaključka kolesarskega pasu na Jurovski cesti v Lenartu ob regionalni cesti R3 749/4109 do naselja Jurovski Dol na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, skupaj dolžine cca. 5,13 km, pretežno kot enostranska dvosmerna kolesarska pot ali steza, v delu tudi kot souporaba, kjer ni bilo možno zagotoviti zemljišč. Za izvedbo gradnje je, po izvedenem postopku javnega naročila, delo oddano izvajalcu POMGRAD d.d., kot vodilnemu partnerju, s partnerjema Komunala Slovenske gorice d.o.o. in GMW d.o.o.. Pogodbena vrednost gradnje te trase je 1.503.061,64 EUR z DDV, dela na območju Lenarta so v večjem delu izvedena, na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah pa v intenzivni izvedbi z zaključkom poleti 2033.

Trasa 14 Jurovski Dol-Pernica jezero

Na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah so v izvedbi gradbena dela kolesarske povezave dolžine okoli 3,5 km od naselja Jurovski Dol za OŠ proti Pesnici, najprej ob levi strani regionalne ceste R3-749/4109 kot enostranska dvosmerna kolesarska pot ali steza in v nadaljevanju tudi kot souporaba, na območju, kjer ni bilo možno pridobiti zemljišč. Preko območja Zg. Partinja poteka povezava delno kolesarska pot ali steza desno od R3 749/8616 Vosek-Jurovski Dol in delno kot souporaba. Izvajalec del je Kokol in Kokol d.o.o., pogodbena vrednost del je 616.714,36 EUR, dela bodo zaključena poleti 2023.

Trasa 14 nato preide na območje občine Pesnica v dolžini 8,7 km, delno kot kolesarska pot ali steza ob R3 749/8616 Vosek-Jurovski Dol ali kot souporaba te regionalne ceste ali občinskih cest tega območja, tako da se po LC310161 pri Perniškem jezeru naveže na regionalni cesti Pesnica-Lenart na traso državne kolesarske mreže G16, trasa Pesnica-Lenart, trasa 2. Izvajalec del je H.S. Nizke gradnje d.o.o., pogodbena vrednost del je 1.362.005,00 EUR, dela bodo zaključena poleti 2023.

Trasa 18 Lormanje-Sp. Voličina;

Trasa se naveže na regionalno cesto Maribor-Lenart v Lormanju in poteka kot pretežno enostranski dvosmerna kolesarska pot ali steza vzporedno z lokalno cesto LC203181 Lormanje Sp. Voličina skozi naselja Lormanje, Šetarova do naselja Spodnja Voličina. Dolžina trase je 4,14 km, izvajalec gradnje je LIPA z.o.o. Lenart s soponudnikom Skala Drago Kerec s.p., v pogodbeni vrednosti 1.191.390,95 EUR. Dela so v izvedbi.

Trasa 19 Sv. Trojica-Zg. Senarska

Ta del trase se naveže na izvedeno krožišče R2-433/1287 z LC203111, katerega je izvedla DRSI in sicer ob lokalni cesti kot kolesarska pot ali steza do križišča z JP in kot kolesarski pasovi na JP703851 v območju novogradenj ter do konca naselja Zg. Senarska (vas). Dolžina tega odseka je 583 m, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je dela oddala. Izvajalec Komunala Slovenske gorice bo v kratkem pričel z delom, pogodbena vrednost tega odseka pa znaša 119.560,00 evrov.

Trenutna pogodbena vrednost veh oddanih del projekta kolesarskih povezav na območju občin Lenart, Pesnica in Sveti Jurij v Slovenskih goricah, je 6.665.154,63 EUR z DDV. Rok za zaključek vseh gradbenih del na vseh odsekih tras je poleti 2023, projekti DRSI pa bodo v izvedbi še v letu 2024. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, za vse štiri vključene občine skupaj v višini 5.541.421,66 EUR.

Kot že navedeno, v projektu sodeluje tudi Direkcija RS za infrastrukturo za izgradnjo državne kolesarske povezave (DKP) Pernica-Lenart-Radehova-Trojiško jezero.

Za odsek Lenart-Radehova-Trojiško jezero (del DKP R32 Lenart-Trate-Ptuj) je DRSI objavil javno naročilo za izvedbo gradnje kolesarske povezave, kot kolesarske poti, dolžine 2,7 km, od zaključka obstoječega kolesarskega pasu na Ptujski cesti ob regionalni cesti skoz naselje Radehova, ob samostojnem projektu izgradnje krožišča za Velko proti industrijski coni in nadaljevanjem trase levo od regionalne ceste R2-433/1287 do pred kratkim izgrajenega krožišča Sv. Trojica. Odpiranje ponudb je bilo januarja 2023, najugodnejša je v vrednosti 1.758.767,16 EUR z DDV. Odločitev o izboru naj bi bila izdana v teh dneh in začetek gradnje še spomladi 2023.

Naslednji pododsek Pernica-Lenart (del DKP G16 Maribor-Sveti Jurij ob Ščavnici) se navezuje na traso 14, na območju občine Pesnica v dolžini 3,37 km in na območju občine Lenart v dolžini cca. 6,12 km. Po prečkanju R2-449/0314 iz javne poti JP310022 Dragučova-Pesniški dvor, kolesarji souporabijo vozišče lokalne ceste LC310121 krožišče Pernica-Poslovna cona, do vključitve na območju krožišča Pernica na obstoječo kolesarsko povezavo. Trasa poteka nato kot enostranska kolesarska pot/steza ob regionalni cesti R2-449/0314 Pesnica-Lenart do Močne, kjer se naveže kot souporaba po LC in znova naveže na regionalno cesto do Črnega lesa kjer se uporabi obstoječa javna pot in priključi na semaforizirano križišče na uvozu/izvozu na avtocesto A5. Za podvozom se vzpostavi dvostranska enosmerna kolesarska steza do križišča za Lormanje (navezava na traso 18) in nadaljuje do krožišča za TC in ŠRC Polena. Za ta odsek je DRSI že naročil pripravo razpisne dokumentacije za objavo javnega naročila oddaje gradnje, predvidevamo, da bo pripravljavec pristopil k pripravi takoj ko zaključi razpis za odseka Lenart-Radehova-Trojiško jezero. Za ta odsek je predviden začetek del poletje 2023.

Lenart, 14. 4. 2023          

Pripravil: Srečko Aleksander Padovnik

 

 

Podkategorije

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni