PODNEBNE SPREMEMBE – Kako zgovorni so nekateri podatki?

Zavedanje posledic podnebnih sprememb in ukrepanje je še vedno prešibko

Podnebne spremembe so lahko tudi naravni pojav (geološki in astronomski dejavniki), vendar danes s tem terminom večinoma imenujemo spremembe, ki so nastale zaradi vpliva človekovih dejavnosti na okolje. Zato je potrebno te dejavnosti omejiti do te mere, da se z izpusti čim bolj približamo ogljični nevtralnosti.

Več deset letno spremljanje meteoroloških parametrov kot so povprečna temperatura, količina padavin, snežna odeja, zračni pritisk, hitrost vetra, zračna vlaga, sončno obsevanje in drugi dokazujejo, da se naše podnebje spreminja veliko hitreje, kot bi se po naravni poti. Podnebne spremembe so se nedvomno dogajale že v preteklosti, vendar v veliko daljših časovnih obdobjih in manj intenzivno. Danes smo priča hitrim spremembam, ki nevarno vplivajo na naše okolje; od kmetijstva, industrije, prostora oziroma okolja v katerem bivamo, do človekovega zdravja, naravnih resursov in energije, velikih migracij in sprememb biodiverzitete.

Globalno segrevanje prinaša vidne posledice, ki smo jim priča na vsakem koraku: visoke koncentracije toplogrednih plinov, s posledico dviga povprečne temperature, višje temperature in dvig gladine oceanov, taljenje ledenikov, velike količine padavin s poplavami, plazove in nato sušna obdobja z vročinskimi valovi in požari ter mnoge druge. Zgovorni so tudi nekateri meteorološki podatki za Maribor, ki potrjujejo prisotnost podnebnih trendov v regiji: povprečna temperatura narašča, količina padavin je manjša, hitrost vetra je močnejša (Meteorološki in drugi podatki - Maribor.si).

Počasi dojemamo, da bo potrebno te spremembe z določenimi ukrepi blažiti, v kolikor pa to ne bo mogoče, se bomo morali na nje prilagoditi. Blaženje in prilagajanje je za zmanjševanje gospodarske škode in reševanje življenj nuja, to pa zahteva sistematično, načrtno zmanjševanje ranljivosti in povečanje odpornosti proti zaznanim in pričakovanim vplivom podnebnih sprememb.

Še vedno je prvi in najvažnejši ukrep zmanjševanje toplogrednih plinov (CO2, metan, didušikov oksid, ozon, F-plini,…). Stremimo za napredkom, vendar še vedno premalo storimo na področju zmanjševanja fosilnih goriv, trajnostne rabe tal in splošne potrošnje. Kljub vsem zavezam, ki so jih države sprejele s Kjotskim protokolom, Pariškim sporazumom, Nacionalno energetskimi koncepti in ob ukrepih na podlagi poročil Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC), se še vedno nismo pripravljeni spoprijeti z glavnim izzivom za zmanjšanje TGP: opuščanjem fosilnih goriv. Znanstveni dokazi za nujno potrebnost ukrepov so jasni, vendar je politična volja še vedno preveč popustljiva in vpliv kapitala prevelik. Odločilni korak je na ramenih mednarodnih vlad, na nas pa je, da ukrepe spoštujemo in upoštevamo.

Spodnji graf prikazuje, da so izpusti CO2 daleč najvišji; čeprav je metana občutno manj pa je veliko večji zadrževalec toplote in zato nič manj škodljiv.

1

 

 

 

Po količini je še vedno največji povzročitelj sektor energetike, takoj za njim pa promet ter industrijska goriva in procesi. Občuten delež odpade tudi na kmetijstvo.

2

 

 

 


Ukrepati
je potrebno takoj, saj imamo samo en planet z omejenimi resursi. Znanost nas opozarja, kaj je potrebno storiti, da bomo negativne trende obrnili na sprejemljivo raven in se približali mednarodnim ciljem.

Vsak najmanjši cilj posameznika šteje za prihodnost naših potomcev, tudi če se danes za spremembo v službo odpravimo peš ali s kolesom, Zemlja nam bo hvaležna!

Skupna občinska uprava Maribor
Skupna služba varstva okolja
Irena KOZAR

15. maj - SVETOVNI DAN PODNEBNIH SPREMEMB

Lokalno je potrebno vse več pozornosti usmeriti v prilagojeno prostorsko načrtovanje. Pred družbo je tudi novi izziv - kako se soočiti s stresom zaradi podnebnih sprememb.

V zadnjih nekaj letih se na globalni in nacionalni ravni družba pri doseganju zastavljenih podnebnih ciljev sooča z velikimi izzivi, temu sledi tudi zakonodaja. Aktivnosti in projekti v vseh pomembnih sektorjih se intenzivirajo (tako za blaženje podnebnih sprememb kot prilagajanja na njih) in vsi so usmerjeni v skupni cilj, da do leta 2050 postanemo podnebno nevtralna družba.

Primeri dobre prakse predvsem na področju energetike in trajnostne mobilnosti gredo v velike razsežnosti: gradijo se velike sončne elektrarne v Evropi (pri tem se izkoriščajo tudi vodne in kmetijske površine), Evropska komisija je pripravila sveženj novih finančnih spodbud za domačo proizvodnjo obnovljivega vodika, e-mobilnost je v razmahu, idr.

Ali statistični podatki že kažejo kakšen napredek kot posledico vseh dosedanjih ukrepov? Se je dvig povprečne temperature morda kaj zaustavil in kakšno je stanje glede emisij toplogrednih plinov pri nas? Več podatkov je zbranih ali dosegljivih:

Pa vendar so še področja, kjer so še rezerve in bo v prihodnje potrebno intenzivirati napore. Eno takih je prav gotovo prostorsko načrtovanje ali pa npr. biodiverziteta, ki v različnih analizah vpliva podnebnih sprememb sploh ni zadostno zajeta.

PROSTORSKO NAČRTOVANJE V OBČINAH JE NUJNI UKREP ZA BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB

Občine se, skladno s finančnimi in drugimi možnostmi, relativno dobro odzivajo na podnebne spremembe. Na mnogih področjih so pri tem uspešne, največ razvojnih projektov izvajajo na področju energetike, trajnostne mobilnosti, ozelenjevanja, biodiverzitete, idr. Vpete so tudi v regionalne projekte, kjer jih uspešno vodi Regionalna razvojna agencija Podravje (https://rra-podravje.si/projekti/mission-climate). Poleg aktualnih, podnebno usmerjenih projektov, pa je RRA zavezana tudi za pripravo regionalnih prostorskih načrtov. In ravno prostorsko načrtovanje je tisto, kjer je še veliko potenciala za uvajanje prilagojenih ukrepov in rešitev, tudi z vključitvijo t.i. modro-zelenih ukrepov.

1

 

 

 


Slika: Zelena misija za podnebje (RRA Podravje-Maribor, 2024)

Z iskanjem primernih rešitev na področju prostorskega načrtovanja in v duhu zmanjševanja vplivov podnebnih sprememb v lokalnih okoljih je zelo aktivna t.i. »Mreža za prostor«, katere koordinator je IPoP – Inštitut za politike prostora. Njihovo osnovno poslanstvo je povezovanje nevladnih organizacij in lokalnih pobud na področju urejanja prostora.

»Mreža za prostor« je pred kratkim izdala publikacijo »Podnebno načrtovanje«, kjer so zbrali veliko dobrih praks in zbirko možnih rešitev, ki jih lahko lokalne skupnosti upoštevajo kot navdih pri kreiranju rešitev v svojem okolju.

V pomoč občinam so dokumenti na naslednjih povezavah:

KAKO DOŽIVLJAMO POSLEDICE PODNEBNIH SPREMEMB OBČANI, ZNAMO OBVLADOVATI STRES, SE O TEM POGOVARJAMO Z NAJMLAJŠIMI?

Na lokalnem nivoju smo občani s strani javnih institucij in preko svetovnega spleta zelo dobro informirani o možnih ukrepih, ki jih lahko izvajamo sami in s tem pripomoremo k blaženju posledic podnebnih sprememb. K temu veliko pripomorejo tudi subvencije EKO-sklada ( Subvencije in ugodni krediti Eko sklada za fizične osebe | Eko sklad), prav tako se je dobro obrniti po strokovni nasvet v povezavi z energetskimi prenovami na svetovalno pisarno EN SVET (Mreža Ensvet | Eko sklad).

Malo manj pa smo kot družba doslej bili pozorni na stres, ki nam ga povzročajo tako škodni dogodki, kot posledica podnebnih sprememb (neurja, toča, poplave, vetrovi, vročina, plaz, ipd.), kot tudi stres zaradi velikega števila informacij, s katerimi smo že skorajda zasičeni (kako moramo ukrepati, kaj bi naj spremenili v življenjskem slogu, kako znižati zneske na položnicah za energijo, idr.).

Nikoli tudi ne pomislimo, kako naše ravnanje v določenem trenutku, ko smo v stresu, vpliva na naše najbližje, še posebej če so to otroci. Govorimo o naših reakcijah ob neznosni vročini, ob hitenju iz službe proti domu, ko bežimo pred neurjem ali o našem strahu, ko so slabe vremenske napovedi v tednu, ko bi naj naš otrok bil na taborjenju, ipd. Priznajmo, ob napovedih neugodnih vremenski razmer dopoldan na delovnem mestu spremljamo potovanje nevihtnih celic na radarski sliki in tako smo dejansko v stiski že nekaj ur pred odhodom domov.

2

 

 

 

Foto: Gibanje nevihtnih celic s točo (ARSO, 2023)

Gre torej za novi izziv in vidik podnebnih sprememb, o katerem bo potrebno vse bolj razmišljati in hkrati razvijati neke vrste »protiobrambni« mehanizem. Kako bomo obvladali in umirjali tovrstne situacije, se bomo pogovorili z otrokom, ki sedi za nami v avtu, se bomo spomnili na starejšo sosedo v ulici, ki težko prenaša vročino, se bomo lahko zbrali pri delu v službi, ipd.

Tovrstnemu izzivu so tudi javne institucije začele namenjati vse več pozornosti, zagotovo bo ozaveščanje in informiranje javnosti s tem v zvezi vse pogostejše. Tako je med drugim Mestna občina Maribor v teh dneh za zaposlene v javni upravi organizirala predavanje z naslovom »Stres zaradi vročinskih valov v urbanem okolju«, v izvedbi dr. Igorja Žiberne iz Filozofske fakultete UM.

Vabljeni tudi k prebiranju napotkov tudi na uradni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so se vsebinsko dotaknili npr. delovno aktivnega prebivalstva:
Vpliv podnebnih sprememb na duševno zdravje delovno aktivnega prebivalstva | Nijz.

Za zaključek naj velja napotek – poskušajmo z razumnimi koraki in po svojim zmožnostih spremeniti življenjske navade na način, da bomo čim manj škodili planetu. Trudimo pa se tudi obvladovati stres: najprej poskušajmo ravnati preventivno in samozaščitno, če pa se že znajdemo v neugodni situaciji in če je le mogoče ohranimo »mirno kri«.

Skupna občinska uprava Maribor
Skupna služba varstva okolja
Cvetka Slana

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni