Župan

3Peter Škrlec

 

TEL: 02 729 52 51
GSM: 041 327 580
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

 

 

 

Pristojnosti župana:

 • predstavlja in zastopa občino
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta
 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznihnalog izvrševanja občinskega proračuna
 • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvinepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine
 • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnegapodročja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinskiupravi
 • odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te naloge
 • imenuje in razrešuje tajnika občine (direktorja občinske uprave), predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave
 • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut
 • odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti