Vloge in obrazci

KOMUNALA, PROMET IN PROSTOR
 • Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča
  pdfPrenos vloge
 •  Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele  docPrenos vloge
 • Vloga za določitev projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za izdajo soglasja za priključitev na občinsko cesto
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice
  pdfPrenos vloge
 • Pobuda za spremembo namembnosti zemljišča v občinskem prostorskem načrtu
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalni pas občinske ceste
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za izdajo dovoljenja za popolno, polovično ali delno zaporo ceste
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za izdajo dovoljenja za prekop oz. podvrtanje ceste
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za izdajo lokacijske informacije
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za odmero komunalnega prispevka
  pdfPrenos vloge
 • Obrazec za vzpostavitev trajnika
  xlsPrenos obrazca
 • Vloga za izdajo soglasja za priključitev na javno vodovodno omrežje
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za oprostitev plačila okoljska dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
  pdfPrenos vloge
 • Napoved za odmero NUSZ - nova prijava
  pdfPrenos vloge
 • Napoved za odmero NUZS - sprememba zavezanca
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za oprostitev plačila NUSZ
  pdfPrenos vloge