Občinski svet 2022-2026

 Član občinskega sveta Stranka  Mobilni telefon  Elektronski naslov
 Breznik Miroslav  Neodvisni  041 414 402  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 Divjak Marija  Neodvisni  040 735 495  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 Kukovec Robert  Neodvisni  070 700 926  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 Lorbek Branko  SDS  031 862 447  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 Medved Šnajder Jasna  SDS  031 778 719  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 Nudl Gregor  SDS  041 629 768  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 Rajšp Dominik  NSI  041 454 764  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 Ribič Dušan  SDS  041 638 408  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 Toplak Karel  SDS  041 776 503  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

KS 29

 

 

 

 

Pristojnosti občinskega sveta:

 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
 • nadzoruje delo župana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
 • določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno drugače,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona,
 • določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
 • sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
 • določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 • sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta statut.