JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV V DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA, NADZORNEGA ODBORA IN V SVETE ZAVODOV V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 24. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/18 – uradno prečiščeno besedilo), objavlja

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidatov stalnih delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in v svete zavodov za mandatno obdobje 2022-2026

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah poziva politične stranke in druge zainteresirane, da do torka, 17.01.2023 do 15. ure podajo predloge za imenovanja članov v stalna delovna telesa (odbore in komisije ter svet) Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za mandatno obdobje 2022-2026.

Glede na sestavo komisij in odborov, ki štejejo pet članov, od katerih so trije člani, člani občinskega sveta, je za popolno sestavo potrebno še naslednje število članov:

  • 2 člana v Statutarno – pravni komisiji,
  • 2 člana v Odboru za družbene dejavnosti,
  • 2 člana v Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo in finance,
  • 2 člana v Odboru za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora.

Obenem lahko podate predloge tudi za:

  • 3 člane v Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in
  • 5 članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
  • 3 člane v svet zavoda JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol in
  • 1 člana v svet zavoda Zdravstvenega doma Lenart.

Komisije in odbori v okviru svojega delovnega področja, v skladu s Poslovnikom občinskega sveta (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/18 – uradno prečiščeno besedilo) obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Članstvo v komisiji ali odboru ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno izobraževalnih organizacij, organizacij civilne družbe, policije, občinskih redarjev, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih izvajalcev).

Lokalna skupnost pa imenuje tudi svoje predstavnike v svet zavodov, katerih ustanoviteljica je.

Pri razvrščanju kandidatov v posamezna delovna telesa bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja upoštevala tudi izobrazbo in delovne izkušnje posameznih kandidatov in jih glede na navedeno predlagala v odbore oz. komisije in svet, povezane z njihovim delovnim področjem.

Predlogu je potrebno priložiti izjavo kandidata o strinjanju s predlogom oz. imenovanjem v odbor, komisijo oz. svet.

Pisne predloge dostavite priporočeno po pošti ali osebno na naslov Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, do torka, 17.01.2023 do 15. ure (upoštevane bodo zgolj poštne pošiljke opremljene s poštnim žigom 17.01.2023, ki bodo oddane prednostno (čas dostave navadne pošiljke je 3 dni) ali dostavljene osebno).

Kasneje prispelih predlogov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ne bo upoštevala. 

Jurovski Dol, 29.12.2022
Zadeva: 041-10/2022-3

                                                                          Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
                                                                          Miroslav Breznik, predsednik

                                                                                                                

 

 docxIzjava kandidata.docx

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni