JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH V OBČINI LENART ZA OBMOČJE OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list Republike Slovenije, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 106/10 - popravek, 80/10-ZU-PUDPP, 43/11 -ZKZ-C, 57/12, 57/12 -ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US, 76/14 – odločba US in 14/15 – ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) župan Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah objavlja


JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart
za območje občine  Sveti Jurij v Slovenskih goricah

I.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart za območje občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah.


II.

Gradivo iz prejšnje točke bo od vključno 16. 09. 2016 do vključno 03. 10. 2016 javno razgrnjeno v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol,  v času uradnih ur.


III.

Javna obravnava javno razgrnjenega gradiva bo v sredo, dne 28. 09. 2016 ob 14.30 uri v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.


IV.

V času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe, predloge in mnenja na javno razgrnjeno gradivo. Pripombe, predloge in mnenja lahko zainteresirani podajo:
• pisno na kraju javne razgrnitve;
• ustno na zapisnik v času javne razgrnitve;
• ustno na javni obravnavi;
• pisno po pošti na naslov Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., s pripisom: SD PUP. 

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah bo proučila podane pripombe, predloge in mnenja, podana v času javne razgrnitve in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah: http://www.obcinajurij.si/.

Nečitljivih, nepodpisanih in prepozno prispelih pripomb, predlogov in mnenj ne bomo obravnavali.

V.

To naznanilo se dne 09.09.2016 objavi na spletni strani Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah: http://www.obcinajurij.si/ ter na oglasni deski občine.


Številka: 3500-19/2007-
Jurovski Dol, dne 09.09.2016 
   
   
                                                                               Župan
                                                                               Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                               Peter Škrlec

 

pdfJAVNO NAZNANILO.pdf

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni