OBČINSKI SVET JE ZASEDAL NA 15. REDNI SEJI

Članice in člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so v četrtek, 24.11.2016 zasedali na 15. redni seji, na kateri so razpravljali o treh odlokih, in sicer o Odloku o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017, Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.

Občinskemu svetu je bil predstavljen predlog proračuna za leto 2017, v katerem se načrtuje 2.036.357 € prihodkov in 2.159.928 € odhodkov. Proračunski deficit bo pokrit iz ostanka sredstev na računih občine na koncu tega leta in najetjem brezobrestnega kredita pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin in 56. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. S predlaganim proračunom je 36% vseh sredstev namenjenih za investicije, ostalo predstavljajo tekoči odhodki in tekoči transferi. Največji del sredstev, skoraj 29%, je namenjenih za izgradnjo, vzdrževanje in rekonstrukcijo občinske prometne infrastrukture. O predlogu proračuna bo opravljena javna razprava, prav tako bodo predlog proračuna obravnavali člani občinskih odborov in komisij.

Tako na področju varovanja kulturne dediščine kot tudi na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča občina na podlagi določil Statuta, še zmeraj uporablja predpisa, ki sta bila sprejeta v prejšnji skupni Občini Lenart. S predlaganima odlokoma, ki ju je občinski svet sprejel v prvi obravnavi, je tako občina vse bližje, da z naslednjim letom omenjena področja ureja z lastnima predpisoma.

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in izdelane Strokovne podlage za razglasitev nepremičnih kulturnih spomenikov je svetnicam in svetnikom predstavil Srečko Štajnbaher, vodja Območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v Mariboru. Povedal je, da je na območju občine v Register kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo vpisanih 32 enot kulturne dediščine. Po opravljenih ogledih vseh nepremičnin je bilo ocenjeno, da je na območju občine 15 nepremičnin s takšnimi značilnostmi, ki so pomembne za širše in ožje okolje, da se predlagajo za nepremični kulturni spomenik lokalnega pomena. Dodal je, da so bile strokovne podlage javno razgrnjene, opravljena je bila tudi javna obravnava, na katero so bili povabljeni lastniki domačij, ki so lahko podali pripombe in svoja mnenja. G. Štajnbaher je poudaril pomembnost ohranjanja dediščine in vzpostavljanja čim večje skrbi za rezultate ustvarjalnosti naših prednikov ter vključevanje dediščine v sodobno življenje. 

Predlagan Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah glede meril in točkovanja stavbnih zemljišč v celoti povzema dosedanji odlok, tako za zavezance pri določanju točk na podlagi meril, ki ostajajo nespremenjena in so: lega zemljišča, komunalna opremljenost zemljišča, vrsta dejavnosti in izjemne ugodnosti, ne bo nikakršnih sprememb. Občina se bo v zvezi s pridobivanjem podatkov lahko opirala na uradne evidence, torej zemljiški kataster in kataster stavb. V manjši meri so spremenjena določila, ki se nanašajo na oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in glede same izdaje odločb o odmeri, za kar so pristojni finančni organi.

DSCN6886DSCN6889

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni