ZAVEDANJE O ŠKODLJIVOSTI PIROTEHNIKE JE ŠE VEDNO PREMAJHNO

Ali ni že čas za popolno prepoved pirotehnike?

Vsako leto znova se ob tem času razpišemo o zabavni pirotehniki. Vsako leto znova opozarjamo, in osveščamo občane, da je pirotehnika izjemno škodljiva za naše zdravje, predvsem dihala, skozi katera se škodljive substance preko krvnega sistema razširijo v pljuča in po telesu, kjer povzročajo vnetja in poškodbe celičnih struktur. Pirotehnika je neposredno škodljiva za različne poškodbe (izpostavljeni deli, roke, opekline, ...) in lahko zaradi prevelikega hrupa poškodujejo sluh.

Pirotehnika ima tudi neposreden vpliv na okolje, saj škodljive snovi v obliki nanodelcev lahko lebdijo v zraku še nekaj ur ali celo dni po uporabi. Te snovi se nato usedajo na rastline, zemljo, vodo in tla in tako jih ponovno posredno s prehrano dobimo v telo. Gre za nekajkrat presežene vrednosti barija, stroncija, kalcija, svinca in bakra.

Nujno moramo pomisliti tudi na živali, bodisi domače, ki so zaradi hrupa izjemno preplašene in v stresu, bodisi divje, ki pred pokanjem težko najdejo zatočišče.

Čeprav so vedno glasnejše ideje za popolno prepoved pirotehnike pa politika vendarle še ne najde poguma, za takšno ukrepanje. Čeprav se občine v vedno večjem številu odpovedujejo uradnim ognjemetom in je opaziti tudi nekoliko večje zavedanje ljudi glede škodljivosti tovrstne zabave, pa se še vedno najde veliko posameznikov, ki jim ni škoda denarja za hrupno, drago in vznemirjajočo zabavo.

Tokrat bi radi opozorili, da ravnanje s pirotehniko opredeljuje Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Ur. l. RS, št. 35/08 in 19/15) iz katerega bi našteli poglavitna določila:

 • Pirotehnična sredstva so razvrščena v kategorije glede na nevarnost, uporabo in raven hrupa na ognjemetne izdelke (F1, F2, F3 in F4), izdelki za odrska prizorišča (T1, T2) in druge pirotehnične izdelke (P1 in P2);
 • Prodaja ognjemetnih izdelkov (kategorija F1 – ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost in zanemarljiv hrup), katere glavni učinek je pok, je fizičnim osebam dovoljena med 19. in 31. decembrom, uporaba pa med 26. decembrom in do vključno 1. januarjem;
 • Uporaba izdelkov iz kategorije F1 je prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah, zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih in prostorih, kje potekajo javne prireditve;
 • Glede na kategorijo je določena tudi omejitev za prodajo na 14, 16 ali 18 let;
 • Pirotehnična sredstva morajo biti označena v slovenskem jeziku, na vidnem mestu, jasno čitljiva in neizbrisana, skladno s harmoniziranimi standardi. Da se zagotovi sledljivost morajo biti označena z registrsko številko. So preverjena glede skladnosti po predpisanih postopkih in morajo imeti oznako CE, priložena morajo biti navodila za uporabo in varnostne informacije;
 • Fizičnim osebam je prepovedana predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka, lastna izdelava izdelkov ali zmesi ter preprodaja;
 • V kolikor posameznik ali fizična oseba s pirotehničnimi sredstvi ne ravna v skladu z določili zakona, se prekršek kaznuje z globo od 400 do 1200 EUR.
  1

 

 

 


Kljub temu, da zakonodaja za ravnanje s pirotehničnimi sredstvi obstaja, se še vedno najde veliko posameznikov, ki je ne upoštevajo. Gre predvsem za uporabo v strnjenih naseljih in zaprtih prostorih, kjer še posebej trpijo starejši, bolehni občani, otroci in nosečnice. Meritve kakovosti zunanjega zraka tudi jasno kažejo, da je zrak okoli polnoči na 1. januar nekajkrat bolj onesnažen, kot v običajnih dneh.

Dober zgled so predvsem tiste občine, ki so se v zadnjih letih že odrekle ognjemetu v okviru organiziranega občinskega silvestrovanja. Želimo si, da bi jih bilo vsako leto več.

Vedno več glasov za prepoved pirotehnike bi vendarle moralo pretehtati glede na številne naštete argumente. Zabavamo se lahko tudi brez nepotrebnega hrupa, smradu, dima, onesnaženja zraka in vznemirjanja ljudi in živali. Okolje je vse bolj dragoceno in čas je, da ga začnemo poslušati in delati v njegovo in svojo korist.

Odpovejmo se ognjemetom in pirotehniki, saj od nje ni prav nobene koristi.

 

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR
Skupna služba varstva okolja
Irena Kozar

 

5. DECEMBER - SVETOVNI DAN TAL

Svetovni dan tal (World Soil Day) obeležujemo vsako leto 5. decembra. Ta dan je bil leta 2013 uradno razglašen s strani Združenih narodov.

Tla so naš najpomembnejši ekosistem, saj nam z vidika preživetja nudijo vrsto ekosistemskih storitev. So tanka plast na površini Zemlje, sestavljena iz slojev, ki omogočajo življenje.

Glavni cilj Svetovnega dneva tal je ozaveščanje javnosti o pomenu tal za življenje na Zemlji in spodbujanje trajnostnega upravljanja tal. Tla igrajo ključno vlogo pri oskrbi s hrano, ohranjanju biotske raznovrstnosti, shranjevanju ogljika in ohranjanju vodnih virov.

Vsako leto ima Svetovni dan tal določeno temo, ki odraža aktualne izzive in vprašanja na področju upravljanja tal. Letošnje leto je posvečeno predvsem tlom in vodi, ki predstavljata glavna stebra za vir življenja. Svetovni dan tal nam daje priložnost za izmenjavo informacij, znanja in izkušenj med različnimi sektorji, vključno z znanstveniki, kmetovalci, okoljevarstveniki in odločevalci.

Letošnji poudarki so:

 • Tla in voda sta ključna vira za vzdrževanje življenja na Zemlji.
 • Tla in voda sta medsebojno povezana vira, ki potrebujeta integrirano upravljanje.
 • Nepravilne prakse upravljanja tal in vode vplivajo na erozijo tal, biotsko raznovrstnost tal, rodovitnost tal ter kakovost in količino vode.
 • Ohranjanje tal in vode prispeva k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam.

Pomanjkanje državne strategije za tla

V Sloveniji posebne strategije za ravnanje s tlemi še nimamo, tematike se dotikata kmetijska, gozdarska, okoljska in prostorska zakonodaja. Skrb za tla je s posameznimi aktivnostmi pogosto zastopana v posameznih projektih kot je npr. Links4Soils, v okviru katerega so partnerji zbrali, razvili in vizualizirali smernice za trajnostno upravljanje s tlemi. Zapisane so v posebnem bontonu, ki je objavljen na uradni spletni strani projekta in so dostopne širši javnosti. (https://si.alpinesoils.eu/bonton-ravnanja-s-tlemi/ ).

Zagotovo so tudi letošnja neurja in obsežne poplave v Sloveniji opozorile prav na ranljivost tal in pomanjkanje sistemskega pristopa ravnanja s tlemi v preteklosti, saj so poplave za seboj pustile pravo razdejanje na tleh in to na širšem območju vseh vodotokov, ki so poplavljali (odložen onesnažen mulj, velike količine naplavin, raznašanje odpadkov daleč naokrog, izpodjedene brežine, ipd.). Zato čaka pristojne službe v prihodnje težka in odgovorna naloga – kako bolje upravljati tako z vodotoki kot tudi s tlemi, da bomo manj ranljivi ob tovrstnih dogodkih.

Pomembno vlogo na nacionalnem nivoju imajo tudi strokovne institucije kot so Kmetijski inštitut Slovenije ter kmetijsko-gozdarski območni zavodi. Za namen ozaveščanja je inštitut ob sodelovanju partnerjev v preteklosti izdelal tudi plakat z jasnim sporočilom: onesnaženost tal je skrita nevarnost, ki je ne vidimo (Plakat_onesnazenost_tal_03_dvostranski.ai (gov.si)).

Na območju Podravja je predvsem na izobraževalno-svetovalnem področju izredno aktiven Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, ki za različne deležnike večkrat organizira predavanja ali izobraževalne dogodke, na katerih vsebino posvetijo tudi skrbi za tla (trajnostno kmetovanje, uporaba fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu, primerni načini kmetovanja na erozijskih tleh, svetovanje kmetijskim gospodarstvom na vodovarstvenih območjih, ipd.). Prav letos v decembru so s posebnim obvestilom seznanili kmetovalce na VVO o izvedbi posebnega vzorčenja tal, ki ga je opravil Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo po celotni Sloveniji. V koliko vzorcih so ugotovili preseganja težkih kovin, ostankov FFS, kakšna je bila vsebnost dušika in druge podrobnosti so zajete v obvestilu inšpektorata: https://www.gov.si/novice/2023-12-01-rezultati-vzorcenja-tal-pri-nadzoru-dobre-kmetijske-prakse-na-vodovarstvenih-obmocjih/ . Skladno z obvestilom in izsledki iz analize je KGZ Maribor že objavil nasvete za kmetijska gospodarstva v smislu bolj odgovornega ravnanja na VVO.

Na območju občin v Podravju se izvaja redni monitoring tal na vodovarstvenih območjih

Skrb za spremljanje stanja tal, prioritetno na vodovarstvenih območjih širše regije, je ena izmed pomembnih skupnih nalog občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Mestna občina Maribor, Miklavž na Drav. Polju, Pesnica, Ruše, Sv. Ana v Slov. Goricah, Sv. Jurij v Slov. Goricah, Sv. Trojica v Slov. Goricah, Šentilj. Vpliv onesnaženosti tal na vodne vire (podzemno vodo) se namreč spremlja v okviru Imisijskega monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda na območju črpališč Mariborskega vodovoda. Monitoring sofinancira 14 občin, vse aktivnosti vodi Skupna služba varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor. Spremlja se predvsem vpliv prometa in kmetijske dejavnosti na onesnaženost tal na izbranih lokacijah, ki se nahajajo v vplivnem območju vodnih zajetij (črpalnih vodnjakov). Dosedanje analize kažejo, da zaenkrat ti viri onesnaženja nimajo bistvenega negativnega vpliva na vire pitne vode na tem območju. Podrobnejša poročila monitoringov so dosegljiva na spletni strani https://okolje.maribor.si/delovna-podrocja/vode-in-tla/podzemne-vode .

Svetovni dan tal nas torej opominja, da smo vsi skupaj varuhi naše dragocene zemlje. Naša odgovornost je, da sprejmemo trajnostne pristope k rabi tal in vode, saj so ti ključnega pomena za naše življenje in prihodnost. Vsak posameznik lahko prispeva k ohranjanju zdravih tal in voda s preprostimi vsakodnevnimi dejanji. Recikliranje, zmanjševanje porabe vode, podpiranje lokalne pridelave hrane in ozaveščanje o pomenu trajnostnega kmetovanja so le nekateri načini, kako lahko vsak od nas pripomore k ohranjanju našega planeta. Z majhnimi koraki lahko dosežemo velike spremembe. Sodelujmo vsi skupaj in pustimo trajnosten pečat za prihodnje generacije.

Viri:
www.fao.org
www.gov.si
www.kis.si
www.kmetijski-zavod.si

Skupna občinska uprava Maribor
Skupna služba varstva okolja
Nina Gornik Mulec

1

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni