OBČINSKI SVET ODLOČIL O PREJEMNIKIH OBČINSKIH PRIZNANJ OB 16. OBČINSKEM PRAZNIKU

V mesecu aprilu, tik pred praznovanjem občinskega praznika Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je Občinski svet zasedal na 22. redni seji.

Članica in člani Občinskega sveta so soglasno sprejeli sklep o podelitvi priznanj občine ob 16. občinskem prazniku. Prejemnik najvišjega občinskega priznanja, to je Jurjevega zlatnika, je letos Franci Črnčec iz Jurovskega Dola. Jurjev srebrnik bosta na osrednji občinski proslavi prihodnji petek prejela Jožef Belna iz Jurovskega Dola in podjetje Marmor – granit – kamnoseštvo Črnčec Miro s.p. iz Malne. Prejemniki priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so letos Cilka Weingerl iz Sp. Gasteraja, Vlado Repa iz Malne, Amadeja Lavrenčič iz Jurovskega Dola in Marko Šebart iz Lormanja.

Člani občinskega sveta so sprejeli zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2021. Prihodki so bili realizirani v višini 2.500.045 EUR, kar pomeni v 94%, odhodki pa v višini 2.197.767 EUR, kar pomeni dobro 70% realizacijo glede na sprejeti proračun. Največji delež odhodkov gledano s stališča programske klasifikacije je bilo v letu 2021 namenjeno za izobraževanje (550.793 EUR), sledita prometna infrastruktura (460.937 EUR) in prostorsko planiranje ter stanovanjsko komunalna dejavnost (345.331 EUR).

Potrjena je bila s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje predlagana sestava Občinske volilne komisije Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in sprejet sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k.o. Partinje.

Vodja Skupne občinske uprave Maribor, mag. Zorica Zajc Kvas in medobčinski inšpektor Danijel Železnjak sta članom sveta predstavila poročilo o delu Skupne občinske uprave Maribor na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2021. Skupna občinska uprava Maribor v občini deluje na področjih notranje revizije, varstva okolja, urejanje prostora (občinski urbanist) in redarstva ter inšpekcije. Po predstavitvi poročila se je razvila daljša razprava, ki se je nanašala predvsem na urejenost občinskih cest in cestnega sveta in ravnanja z zelenim obrezom ter zaraščenimi površinami.

DSCN0700DSCN0701DSCN0708