Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v četrtek, 07.10.2021 zasedal na 18. redni seji

Članica in člani sveta so sprejeli Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, ki se nanaša na zemljišče v tako imenovanem odprtem prostoru (izven naselja) v katastrski občini Partinje (OP-254) in na ta način dopolnili v letu 2018 sprejet Občinski prostorski načrt Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. To je za Občino Sv. Jurij v Slov. goricah prva sprejeta lokacijska preveritev, ki torej za namen izvedbe gradnje prilagodi in določa natančno obliko ter velikost območja stavbnih zemljišč v odprtem prostoru in jo je torej mogoče izvesti samo izven naselij. 

Župan je svetnikom predložil v sprejem drugi rebalans proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2021. Na podlagi dosedanje realizacije in načrtovanih projektov, so se z rebalansom ponovno presojali načrtovani prihodki in odhodki proračuna za leto 2021. Tako so se z rebalansom povečali načrtovani prihodki in odhodki za 108.750 €. Na strani prihodkov so se najbolj povečali kapitalski prihodki in nedavčni prihodki. Med odhodki pa se z rebalansom povečujejo predvsem investicijski transferi in odhodki ter tekoči odhodki. Svetniki so na seji potrdili predlagan rebalans proračuna.
 
V skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami občinskega proračuna za letošnje leto, je občinski svet potrdil tudi predlagane spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sv. Jurij  v Slov. goricah. 

Svetniki so bili na seji seznanjeni s polletno realizacijo proračuna za leto 2021. Pisno poročilo so, v skladu z Zakonom o javnih financah, prejeli na svoje e-naslove konec meseca julija 2021, na seji pa je bila podana še dodatna obrazložitev. Prihodki proračuna so bili v prvem polletju leta 2021 realizirani v višini 1.174.54563 EUR, kar predstavlja 46 % realizacijo glede na veljavni proračun. Na drugi strani so bili odhodki proračuna realizirani  v višini 883.697 EUR, oz. 29 % glede na veljavni proračun. Polletna realizacija proračuna je pričakovano nižja od 50 %, saj se je večina investicij pričela izvajati v pomladno-poletnih mesecih, kar bo razvidno iz realizacije proračuna do konca leta.

Občinski svet je soglašal s prošnjo Občine Lenart in slednji odstopil celotno število prebivalcev občine (na dan 01.01.2021 je bilo to število 2130) za potrebe lekarniških storitev. Na območju Občine Lenart se bo namreč odprla nova lekarna, ki bo locirana v sklopu novega trgovskega centra na naslovu Industrijska ul. 47, 2230 Lenart. Za odprtje slednje pa je v skladu z veljavno zakonodajo na področju lekarniške dejavnosti potrebno zagotoviti 6000 in več prebivalcev. Glede na dejstvo, da je Občina Sv. Jurij v Slov. goricah ustanoviteljica Zdravstvenega doma Lenart in na svojem območju nima zagotovljene primarne zdravstvene oskrbe, v bližnji prihodnosti pa ne načrtuje odprtja podružnice lekarne, je bil sklep o gravitaciji prebivalcev Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na novoustanovljeno lekarno v Lenartu, soglasno sprejet. 

Članica in člani občinskega sveta so na seji odločali še podelitvi oz. odvzemu statusa grajenega javnega dobra za predlagane nepremičnine v katastrski občini Jurovski Dol in Sp. Gasteraj, ki v naravi predstavljajo občinske lokalne ceste in nekategorizirane poti.
 
DSCN0447DSCN0450DSCN0452DSCN0453DSCN0459