OBČINSKI SVET JE ZASEDAL NA 21. REDNI SEJI

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je 17.02.2021 zasedal na 21. redni seji Občinskega sveta. Člani sveta so sprejeli nove cene pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Trenutno veljavne cene za najem grobov, uporabo mrliške veže in ureditve grobnega mesta so bile namreč sprejete v letu 2007 in se odtlej niso spreminjale. Nove cene za letni najem grobov se zvišujejo za nekaj več kot dva eura in bodo v nadaljevanju znašale: Letni najema groba Cena z DDV

  • enojni grob 23,18 EUR
  • družinski grob 28,06 EUR
  • žarni grob 19,52 EUR
  • grobnica 32,94 EUR

Uporaba mrliške vežice bo v nadaljevanju znašala 54,90 EUR, nekoliko pa s zvišuje tudi cena za pokritje stroškov ureditve grobnega prostora, ki bo je bila predlagana in sprejeta v višini 109,80 EUR za žarno grobno mesto, 219,60 EUR za enojno grobno mesto in 244,00 EUR za družinsko grobno mesto. Občinski svet je potrdil Elaborat o oblikovanju cene 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, ki jo bo po sklenitvi koncesijske pogodbe opravljalo podjetje Almaja d.o.o. iz Lenarta. Vsebino elaborata je članom Občinskega sveta predstavil direktor omenjenega podjetja, Zlatko Glinšek. Po uvodni obrazložitvi predlaganega preoblikovanja dosedanje družbe Nigrad, komunalno podjetje v javno podjetje Matjaža Dolamiča iz Javnega holdinga Maribor d.o.o., so člani sveta po skrajšanem postopku sprejeli Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Nigrad d.o.o. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je v osnovnem kapitalu omenjenega podjetja namreč zastopana z 0,3931% deležem. Člani Občinskega sveta so se strinjali tudi s predloženima lokacijskima preveritvama za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za lastnika zemljišča v Sp. Gasteraju in Jurovskem Dolu, ki ju je na seji predstavil Rasto Kirn, predstavnik podjetja Situs d.o.o. Člani sveta so soglašali tudi s predlagano razveljavitvijo Pravilnika o uporabi kulturnega doma Jurovski Dol, ki je bil sprejet v letu 2013 in podali soglasje k imenovanju Jožefa Krambergerja, dr. med., spec., za direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart za polovični delovni čas v naslednjem 4-letnem mandatu.

20220217 17060020220217 17061720220217 17290620220217 18115120220217 181209