OBČINSKI SVET JE ZASEDAL NA 20. REDNI SEJI

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je na 20. redni seji, ki je bila v četrtek, 16.12.2021 sprejel proračun občine za leto 2022. Proračun občine je sprejet v višini 3.609.353 EUR na prihodkovni strani, skupni odhodki občine pa so v prihodnem letu načrtovani v višini 4.266.917 EUR. Razlika med prihodki in odhodki, vključno z računom financiranja, bo pokrita z ostankom sredstev na računu ob koncu leta. Kar 58 % vseh odhodkov proračuna za leto 2022 predstavljajo investicije. Med njimi je največja investicija projekt »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice«. Vrednost dvoletnega projekta je dobrih 1.500.000 EUR. Občina bo v letih 2022 in 2023 zagotovila lastna sredstva v višini 290.000 EUR, ostalo bo sofinancirano iz državnega proračuna in proračuna EU. Med večjimi  načrtovanimi investicijami so tudi investicije v cestno infrastrukturo: Rekonstrukcija JP 705 581 Jurovski Dol-Malna-Zg. Gasteraj, JP 703 316 Sr. Gasteraj–Farazin–Grager, Ureditev ceste LC 203 071 Zg. Žerjavci-Gasteraj-Zg. Velka in vlaganje v stanovanjsko sosesko Jurovski Dol JD-06.

Članica in člani sveta so odločali tudi o višini točke za izračun vrednosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za naslednje leto in slednjo povečali iz vrednosti 0,002474 EUR na 0,002587 EUR, kar predstavlja povečanje za rast življenjskih stroškov v obdobju november 2020-november 2021.

Sprejeta sta bila tudi letna programa športa in kulture za naslednje leto, ki predstavljata osnovo za izvedbo javnih razpisov za sofinanciranje dejavnosti na področju športa in kulture. Z javnim razpisom se bodo športnim izvajalcem razdeljevala proračunska sredstva v višini 10.500,00 EUR, za namen kulturnih dejavnosti pa bo na razpolago 8.500,00 EUR proračunskega denarja.

123