OBČINSKI SVET JE ZASEDAL NA 16. REDNI SEJI

Članica in člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so v četrtek, 15.04.2021 zasedali na 16. redni seji. Mesec april je čas, ko Občina Sv. Jurij v Slov. goricah obeležuje občinski praznik, a žal Jurjevih dnevov tudi letos ne bomo obeležili kot je to v navadi. V luči praznovanja občinskega praznika pa je občinski svet na omenjeni seji sprejel sklep  o podelitvi občinskih priznanj. Letošnji prejemniki priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so: Barbara Waldhütter iz Sr. Gasteraja, dr. Sebastijan Valentan iz Jurovskega Dola, Simona Črnčec iz Lenarta in Stanko Januš iz Sp. Gasteraja. Jurijev srebrnik prejmeta Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah in Cvetka Škrlec iz Malne. Jurijev zlatnik kot najvišje priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se posthumno podeljuje Jožefu Škrlecu iz Zg. Partinja. 

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je sprejel Odlok o podrobnem občinskem prostorskem načrtu za območje JD-06 stanovanjsko naselje v Jurovskem Dolu, v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, ki ga je izdelalo podjetje Urbis d.o.o. Na območju južno od osrednjega dela naselja Jurovski Dol se tako pridobiva možnost gradnje 25 stanovanjskih stavb (samostojna enostanovanjska stavba ali dvojček) ob novo načrtovani dovozni cesti, ki se v vzhodnem in zahodnem delu območja priključuje na obstoječi občinski cesti. Vsaka stanovanjska stavba leži na lastni parceli, v okviru katere je predvideno tudi parkirno mesto za avtomobil. 
 

20210416104110 00001

 
 
 
 
 
 
Rasto Kirn, predstavnik podjetja Situs d.o.o. je predstavil Odlok o določitvi takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. Tako takso za spremembo namenske rabe prostora kot nadomestilo za lokacijsko preveritev predvideva Zakon o urejanju prostora. V prvem primeru gre za takso, ki se zaračuna za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja občine, ki prestavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v veljavnem občinskem prostorskem načrtu. Lokacijska preveritev pa je nov instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se lahko za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi (v odprtem prostoru). Lokacijska preveritev se uporabi še v primeru, ko se za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev in za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoči začasno rabo prostora. 
Člani občinskega sveta so obravnavali in razpravljali tudi o Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. Predlagan odlok v prvi obravnavi je predstavil Gvido Modrijan, predstavnik podjetja Structura d.o.o. Višina komunalnega prispevka se s predlaganim odlokom bistveno ne spreminja glede na trenutno veljavne občinske predpise.
 
Namestnik komandirja Policijske postaje Lenart, Beno Matjašič in policist Boštjan Kaloh sta članom sveta predstavila varnostno situacijo na območju občine v letu 2020. V omenjenem letu je beležen upad obravnavanih kaznivih dejanj, skupaj jih je bilo 7 (največ tatvin). Obravnavanih je bilo 16 kršitev predpisov, ki urejajo javni red in mir ter splošno varnost ljudi in premoženja. Prevladovale so kršitve Zakona o nalezljivih boleznih. Policisti so obravnavali 5 prometnih nesreč, v enem primeru je bila oseba hudo poškodovana. Na podlagi navedenih podatkov se varnostna situacija na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ocenjuje kot ugodna. 
 
Župan je predložil v sprejem tudi rebalans proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2021. V januarju 2021 je pričel veljati Zakon o finančni razbremenitvi občin, kateri ima velik vpliv na proračune občin. Tako se z rebalansom proračuna iz bilance prihodkov izločijo nepovratna sredstva MGRT za investicije, na podlagi 23. člena ZFO-1 iz računa financiranja pa načrtovano dolgoročno zadolževanje pri državnem proračunu. Prejšnja nepovratna in povratna sredstva pa se uvrstijo v proračun pod konto Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin. Z rebalansom sta se v proračun uvrstila nova projekta: »Jurovski Dol 73 – rušitev objekta« in »Čista zelena dolina-pisana kulturna dediščina.« Na podlagi dosedanje realizacije in načrtovanih dogodkov, so se z rebalansom ponovno presojali načrtovani prihodki in odhodki proračuna za leto 2021. Na podlagi podatkov iz zaključnega računa pa smo uskladili tudi stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta. 
 
Občinskim svetnikom je bil predstavljen zaključni račun proračuna za leto 2020. Prihodki so bili v preteklem letu realizirani v višini 2.260.501 €, kar predstavlja 92% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom. Odhodki pa so bili realizirani v višini 1.931.654 €, kar predstavlja 72% realizacijo. Kljub pojavu epidemije Covid-19, so bili realizirani vsi večji projekti, predvsem v cestno in komunalno infrastrukturo.
 

20210415 18240220210415 18240220210415 18240220210415 18240220210415 18240220210415 182402