ČLANICA IN ČLANI SVETA ODLOČALI TUDI O VIŠINI CENE VODE

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je pred dopustniškimi dnevi v četrtek, 30.06.2022 zasedal na 23. redni seji. Direktor podjetja Mariborski vodovod d.o.o., Miran Jug, je članom sveta predstavili Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za letošnjo leto, ki je predvideval znatno povišanje cene vode, zaradi dviga stroškov električne energije. Po vzoru drugih slovenjegoriških občin, tudi člani sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, niso sprejeli s strani Mariborskega vodovoda d.o.o. predlaganega dviga cene vode, ampak ceno vodarine, ki je bila predhodno usklajena na ravni občin UE Lenart, in bo od 01.07.2022 znašala 1,034815 eur/m3 vode. Cena omrežnine ostaja nespremenjena. Članica in člani občinskega sveta so s sprejetjem predlaganega odloka pristopili k ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor in podali soglasje k predlagani sistemizaciji v vrtcu pri OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. V prvi obravnavi je bil sprejet tudi predlagan Odlok o ustanovitvi JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, ki v skladu z zakonodajo spreminja sestavo sveta zavoda in usklajuje določila z zakoni in podzakonskimi akti. Trenutno veljaven odlok je bil namreč sprejet v letu 2007.

Svetniki so sprejeli rebalans proračuna za leto 2022 v takšni obliki, kot je bil predlagan s strani župana. Bilanca prihodkov se z rebalansom zmanjša za 0,83% oz. 29.857 €, na drugi strani pa se bilanca odhodkov poveča za 0,67 % oz. 28.719 €. V rebalansu je vključeno stanje splošnega sklada, ugotovljenega po zaključnem računu, v višini 788.577 €. Račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja se z rebalansom ne spreminjata. V rebalans proračuna so vključene nove proračunske postavke za naslednje projekte: Nujna komunalna infrastruktura v sklopu izvedbe kolesarskih povezav: 80.000 €, Park spominov – spremljevalne aktivnosti: 5.684 €, Kužno znamenje – obnova kulturnega spomenika: 8.000 €, OŠ J. Hudalesa – ureditev nove učilnice: 25.000 €, Socialni programi – nakup bivalnega kontejnerja: 10.000 € in MČN – ocene obratovanja: 7.000 €. Prav tako so ponovno ocenili načrtovane prihodke in odhodke in z rebalansom opravili določene razporeditve med proračunskimi postavkami. Strinjali pa so se tudi s predlaganimi spremembami in dopolnitvami Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za letošnje leto.

Na seji je bila članici in članom občinskega sveta, s strani načelnika Policijske postaje Lenart, Miroslava Glavendekića, predstavljena varnostna situacija na območju občine v letu 2021. Po besedah načelnika je varnostna situacija na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ena izmed najboljših v UE Lenart, čeprav je bilo zaznati gibanje organiziranih skupin, saj je bila obravnavana ena velika tatvina (vlom v bankomat). Prometna varnost je ocenjena kot dobra, kar je posledica večje prisotnosti policistov na območju občine. S prisotnostjo in opozorili se bo skušala takšna prometna varnost vzdrževati ali celo izboljšati.

DSCN0775DSCN0776DSCN0780DSCN0782