19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v četrtek, 18.11.2021 zasedal na 19. redni seji. Seja je potekala v dvorani Kulturnega doma Jurovski Dol. Osrednja točka seje je bila prva obravnava proračuna občine za leto 2022. Za leto 2022 so prihodki načrtovani v višini 2.666.435 EUR, odhodki pa v višini 3.191.968 EUR. Razlika med prihodki in odhodki ter načrtom odplačila glavnic najetih kreditov iz preteklih let, bo pokrita s stanjem sredstev na računu konec leta.

Predlagan proračun je investicijsko naravnan, saj kar 49 % vseh načrtovanih odhodkov proračuna predstavljajo investicijski odhodki in investicijski transferi. Največji del odhodkov predstavljajo investicije v cestno infrastrukturo. V letu 2022 se bo pričela izvajati investicija »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice«, za katero občina v proračunu za leto 2022 načrtuje 201.021 € lastnih sredstev, v letu 2023 pa še 89.000 €. V letu 2022 se načrtuje rekonstrukcija ceste LC 203 071 Zg. Žerjavci – Gasteraj – Zg. Velka, vrednost projekta je 202.500 EUR. V predlogu proračuna za leto 2022 je tudi cesta JP 703 316 Sr. Gasteraj – Farazin – Grager: 61.000 EUR, dokončanje projekta Rekonstrukcija občinskih cest IV. faza: 40.000 EUR, sanacija plazov: 100.000 EUR…
 
Med večjimi investicijami, ki so načrtovane za prihodnje leto je tudi ureditev komunalne infrastrukture za novo stanovanjsko naselje v centru Jurovskega Dol, t.i. območje JD-06. Sredstva za ta namen so v predlogu proračuna načrtovana v višini 306.000 EUR. 
 
Velik del načrtovanih proračunskih sredstev, 571.000 EUR, predstavljajo odhodki za plačilo razlike do ekonomske cene vrtca, materialni in investicijski stroški za vrtec in osnovno šolo ter stroški prevoza osnovnošolskih otrok.
 
Občinski svet je predlog proračuna za leto 2022  v prvi obravnavi sprejel in ocenil, da je pripravljen do te mere, da se o njem opravi javna razprava. Vpogled v predlog proračuna je možen v času uradnih ur v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, objavljen pa je tudi na občinski spletni strani. Rok za sprejem predlogov in pripomb občanov in zainteresirane javnosti je do 6. 12. 2021. 
Na 19. redni seji so svetniki sprejeli Sklep o potrditvi DIIP za projekt Zelene Slovenske gorice. Projekt pripravlja in z njim na evropska sredstva kot vodilni partner projekta kandidira Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o. skupaj s preostalimi partnerji v projektu; Občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Sveta Ana, Sv. Andraž v Slov. goricah, Sv. Jurij v Slov. goricah, Šentilj ter Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah bo s projektom pridobila solarno klop, ki predstavlja osrednjo investicijo projekta in je smiselna nadgradnja izrabe obnovljivih naravnih virov in mehanizem za osveščanje prebivalstva, da bi še bolj posegali po solarni energiji. V okviru projekta bodo izvedena številna predavanja in delavnice. Skupni strošek projekta znaša z ddv 41.292,17 EUR. Prispevek Občine Sv. Jurij v Slov. goricah znaša 1.334,13 EUR. Omenjen strošek nastane v letu 2022, v letu 2023 pa občina prejme sofinancerska sredstva v načrtovani višini okrog 1.050 EUR.
 
DSCN0561DSCN0564DSCN0565