17. redna seja OS

V četrtek, 17.06.2021 je župan Peter Škrlec sklical 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Občinski svetniki so na seji sprejeli Odlok o določitvi takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki določa takso za obravnavanje zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v OPN. Višina takse bo tako znašala:

  • 300,00 EUR za spremembo osnovne namenske rabe prostora,
  • 200,00 EUR za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora in
  • 50,00 EUR za spremembo v primarno namensko rabo (kmetijsko, gozdno ali vodno zemljišče).

Soglasno je bil sprejet tudi Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. Slednji je usklajen z določbami spremenjene zakonodaje in minimalno posega v obstoječa občinska odloka, ki sta doslej urejala področje odmere komunalnega prispevka. Sprejet odlok uravnava višino komunalnega prispevka na dosedanji ravni.

Občinski svetniki so podali soglasje k novi ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«, ki znaša 20,09 EUR na efektivno uro. Novo ceno je predlagal izvajalec omenjene storitve Dom Danice Vogrinec Maribor. Po besedah predstavnic Doma Danice Vogrinec Simone Balan in Patricije Švajncer, je bil v zadnjem času zaznan porast povpraševanja po storitvi pomoči na domu, zaradi česar predlagajo, zaposlitev dveh dodatnih oskrbovalk. Cena za uporabnika storitve ostaja nespremenjena in znaša 3,50 EUR na efektivno uro. Člani občinskega sveta pa so soglašali tudi s predlaganima cenama izvajalcev storitve institucionalnega varstva odraslih s posebnimi potrebami »nastanitev v drugi družini« in s predlagano sistemizacijo delovnih mest v vrtcu pri JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. V šolskem letu 2021/2022 bodo kapacitete vrtca popolnoma zasedene, v petih oddelkih bo vključenih 95 otrok, pri čemer je občinski svet povečal normativ v vsakem oddelku vrtca za dva otroka.

Občinski svet se je na seji seznanil tudi s Poročilom o izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sv. Jurij v Slov. goricah in Sv. Trojica v Slov. goricah v letu 2020. Boštjan Berlak, prokurist podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o. je povedal, da je bilo na območju občine v letu 2020 zbranih okrog 400 ton komunalnih odpadkov. Ugotavlja se, da delež zbranih mešanih komunalnih odpadkov pada, kar je pozitivno z vidika ločenega zbiranja odpadkov. Narašča pa delež bioloških odpadkov in mešane embalaže. V mešanih komunalnih odpadkih se po zbranih podatkih še zmeraj pojavlja preveč odpadkov, ki predstavljajo biološke odpadke, preveč je embalaže in tekstila. Poudaril je, da bo strošek ravnanja z odpadki nižji v kolikor bo proizvedenih čim manj odpadkov, nastali odpadki pa dosledno in ustrezno ločeni, k čemur lahko pripomore vsak posameznik. Pomembno pa je tudi, da so v odvoz odpadkov res vključeni vsi občani, saj gre za obvezno občinsko gospodarsko javno službo.

20210617 18005620210617 18011020210617 180124DSCN0274