OBČINSKI SVET ZASEDAL NA 27. REDNI SEJI

Občinske svetnice in svetniki so v četrtek, 18.10.2018, zasedali na 27. redni seji, na kateri so v drugi obravnavi sprejeli odlok o Občinskem prostorskem načrtu, ki bo objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku. Prav tako so sprejeli sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za vrtec in povečanju normativov v vsakem oddelku vrtca.
 
V nadaljevanju seje je bil predstavljen predlog proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019. Načrtovani prihodki proračuna za leto 2019 so v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom višji in so načrtovani v višini 2.223.674 EUR. Prav tako načrtujemo rahlo znižanje odhodkov v letu 2019 na 2.284.266 EUR.
 
Večji del investicij v prihodnjem letu predstavljajo investicije v cestno infrastrukturo in komunalno opremljanje zemljišč. Poleg tekočega vzdrževanja občinskega cestnega omrežja in ureditve prometne varnosti v centru Jurovskega Dola, načrtujemo preplastitev JP 703 341 Zg. Partinje – Široko, LC 203 121 Malna – Plodršnica in JP 703 407 Zg. Partinje – Najdenik.
 
Na podlagi Strategije lokalnega razvoja LAS OVTAR Slov. goric bo Občina Sv. Jurij v Slov. goricah v okviru projekta Medgeneracijski center uredila telovadnico na prostem z rekreacijsko potjo, razsvetljavo in parkiriščem. V teku je tudi projekt Oživitev trškega jedra, s katerim bo popestreno dogajanje v središču občine.
 
Občina bo preko izvajanja proračuna za leto 2019 nadaljevala z razvojem občine v smislu zagotavljanja in razvoja kvalitete življenja občank in občanov vseh generacij, uravnoteženega razvoja vzgoje, izobraževanja, športa, kulture in drugih družbenih dejavnosti. Občinski svet je Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 soglasno sprejel v prvi obravnavi. Predlog proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 je podan v javno razpravo. Rok za sprejem predlogov in pripomb občanov in zainteresirane javnosti je do 04.11.2018.

DSCN8181DSCN8182DSCN8186DSCN8188DSCN8189DSCN8191