OBČINSKI SVET ZASEDAL NA 26. REDNI SEJI

Občinske svetnice in svetniki so po poletnih počitnicah, v četrtek 06.09.2018, zasedali na 26. redni seji, na kateri so se seznanili s poročilom o šestmesečnem izvrševanju proračuna občine in sprejeli odlok o drugem rebalansu proračuna.
 
Zaradi potrebnih sprememb in dopolnitev je bila druga obravnava Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah umaknjena z dnevnega reda.

V nadaljevanju sta Zlatko Glinšek, direktor Almaje d.o.o. in Milan Železnik iz Evropskega pravnega centra občinskemu svetu predstavila predlog Odloka o pokopališkem redu, ki prinaša nekaj novosti in predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. Po predstavitvi vsebine so svetniki sprejeli oba odloka v prvi obravnavi. Na podlagi sprejetih odlokov bo občina lahko izvedla javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje 24-urne dežurne službe.

Občinski svet je sprejel tudi sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah, parc. št. 355/2, k.o. 527 Zg. Gasteraj. Zemljišče predstavlja del občinske ceste JP 703432 (Zg. Gasteraj – Jurjevski Dol 2). Na navedeni parcelni številki se bo po ureditvi statusa grajenega javnega dobra vpisala služnostna pravica za potrebe izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega kablovoda v korist podjetja Elektro Maribor d.d., ki bo dela izvajalo.
 
Zapisala: Anja Majcenič
 
DSCN8132DSCN8134DSCN8135