OBČINSKI SVET ZASEDAL NA 25. REDNI SEJI

Občinske svetnice in svetniki so na zadnji dan v mesecu maju 2018 zasedali na 25. redni seji, na kateri so sprejeli sklep o soglasju k imenovanju kandidata Jožeta Krambergerja, dr. med. spec. za direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart, za mandat 4 let, in sicer za polovični delovni čas (20 ur tedensko). Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je namreč skupaj z Občino Lenart in Občino Sv. Trojica v Slov. goricah soustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart.
 
V nadaljevanju sta župan Peter Škrlec in direktorica podjetja ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Marinka Konečnik Kunst, občinskemu svetu predstavila predlog Osnutka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Občinski prostorski načrt je sestavljen iz strateškega dela in izvedbenega dela. V strateškem delu OPN so za celotno območje občine določena izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine, zasnova prostorskega razvoja občine, gospodarske javne strukture, okvirna območja naselij in podobno. Izvedbeni del OPN pa je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov na območjih, za katera ni potrebna izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Po predstavitvi vsebine OPN, so svetniki sprejeli Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v prvi obravnavi.
 
Občinski svet je na svoji 25. redni seji sprejel tudi sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah, parc. št. 622/1, 622/3, 622/4 in 622/5, vse k.o. 511 Žitence. Zemljišča predstavljajo del kategorizirane občinske ceste LC 203 071 in nekategorizirane ceste v k.o. Žitence. Na navedenih parcelnih številkah, se bo po ureditvi statusa grajenega javnega dobra vpisala služnostna pravica za potrebe izgradnje zemeljskega srednjenapetostnega in nizkonapetostnega kablovoda ter optičnega kablovoda, v skladu s trasnim načrtom, v korist podjetja Elektro Maribor d.d., ki bo dela izvajalo.
 
DSCN7936DSCN7938DSCN7943