OBČINSKI SVET JE ZASEDAL NA 23. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

Članice in člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so v četrtek, 22.03.2018 zasedali da 23. redni seji Občinskega sveta, na kateri so bili seznanjeni s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor v letu 2017. Po besedah inšpektorja mag. Stjepana Oreškega na območju občine ni bilo evidentiranih večjih težav, tako na področju odpadkov kot tudi ne na področju cest, kar je zagotovo tudi posledica dobro vzdrževanih občinskih cest. Mag. Stjepan Oreški je občinski svet seznanil s trenutno kadrovsko podhranjenostjo inšpektorata, ki pa prejema zmeraj nove naloge, in sicer nadzor nad izvajanjem ustreznosti odvajanja odpadnih voda, ki jih medobčinski inšpektorji opravljajo od leta 2016, v nadaljevanju pa jim dodatne pristojnosti nalaga tudi nova gradbena zakonodaja. Robert Kraner, predstavnik medobčinskega redarstva je članice in člane sveta seznanil z opravljenim delom redarjev na območju občine v letu 2017. Redarji so v času njihove prisotnosti izvajali zgolj preventivne nadzore, represivnih ukrepov ni bilo. Izpostavil je dobro sodelovanje s Policijsko postajo Lenart in akcijo umirjanja prometa, ki so jo izvajali v začetku šolskega leta z namenom  varovanja najmlajših udeležencev v prometu. 
 
Hermina Križovnik, predsednica Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je predstavila poročilo o delu nadzornega odbora v letu 2017 (poročilo sicer zajema obdobje april 2017 – marec 2018). V tem času je nadzorni odbor izvedel štiri nadzore, in sicer: nadzor nad izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016, nadzor nad Zaključnim računom proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016, nadzor nad razpolaganjem z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016 in nadzor nad materialnimi stroški in stroški vzdrževanja opreme JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol v letih 2016 in 2017. Predsednica je po predstavitvah posameznih nadzorov povedala, da nadzorni odbor ni zaznal nepravilnosti, zato je v vseh štirih primerih izrekel pozitivno mnenje. 
 
Članice in člani Občinskega sveta pa so v prvi obravnavi sprejeli tudi predlagane spremembe in dopolnitve Statuta in Poslovnika Občinskega sveta. Služba za lokalno samoupravo, ki deluje v okviru Ministrstva za javno upravo je namreč v letu 2017 opravila pregled usklajenosti občinskih aktov z Zakonom o lokalni samoupravi in drugimi zakoni in ugotovila določena neskladja. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se tako Statut kot tudi Poslovnik Občinskega sveta, ki sta bila sprejeta v letu 2010, usklajujeta. Zaradi večje pravne varnosti se tako nekatera statutarna in poslovniška določila, ki so bila povzeta iz zakonov, črtajo oz. se njihova besedila nadomeščajo zgolj z navedbo, da jih ureja zakon. Precej sprememb pa se nanaša tudi na samo delo nadzornega odbora, ki je bilo po sedaj veljavnem Statutu prepodrobno urejeno. S predlaganim spremembami in dopolnitvami Poslovnika Občinskega sveta se med drugimi spremembami v občinski predpis vnaša tudi Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09), ki določa minimalna priporočila, katera morajo biti upoštevana, da bo omogočeno dejansko sodelovanje prebivalcev pri pripravi občinskega predpisa.
 
V nadaljevanju seje so člani Občinskega sveta sprejeli Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017. Zaključni račun izkazuje 91% realizacijo načrtovanih prihodkov, ki so bili realizirani v višini 1.914.329 €. Odhodki v višini 1.919.838 € so bili realizirani 84% glede na veljavni proračun. Poleg vseh, z zakonom določenih, nalog, ki jih je v letu 2017 financirala občina, je 35% vseh odhodkov namenila za investicije, predvsem v urejanje prometne in stanovanjsko komunalne infrastrukture. V preteklem letu je občina zaključila dvoleten projekt Ureditev gasterajskih cest II. faza – nadaljevanje, v skupni višini 559.132 €, asfaltirani so bili tudi manjši odseki občinskih lokalnih cest. Več o  zaključnem računu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017: http://www.obcinajurij.si/obcina/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta/1076-sklicana-je-23-redna-seja-obcinskega-sveta
 
DSCN7853DSCN7854DSCN7856DSCN7859DSCN7864