1. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v torek, 27.02.2018, zasedal prvič v letošnjem letu, na svoji 1. izredni seji.
 
Izredna seja je bila sklicana zaradi nujnosti pravočasnega sprejema DIIP-a za projekt »Rekonstrukcija občinskih cest III. faza«, s katerim se bo občina prijavila na poziv za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij po 21. in 23. členu ZFO-1. Projekt predvideva ureditev oz. rekonstrukcijo naslednjih občinskih cest:
- LC 203 121 Malna – Plodršnica v celotni dolžini 1.800 m,
- JP 703 341 Zg. Partinje – Široko v celotni dolžini 1.500 m in
- JP 703 407 Zg. Partinje – Najdenik v celotni dolžini 400 m.

Skupna vrednost investicije, ki se bo izvajala v letih 2018 in 2019 po stalnih cenah znaša 477.600 €, vrednost sofinancerskih sredstev MGRT (povratnih in nepovratnih) je 344.330 €.
 
V nadaljevanju je občinski svet sprejel sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Ureditev trškega jedra«, s katerim se namerava Občina Sv. Jurij v Slov. goricah prijaviti na 1. Javni izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin UE Lenart, Duplek, Pesnica, Sv. Andraž v Slov. goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric. Na osrednjem trgu v Jurovskem Dolu se bodo v okviru operacije odvijale različne prireditve, srečanja, delavnice in dnevi različnih tematik. S projektom bomo zagotovili osnovno opremo za izvedbo teh dogodkov, ki vključuje prenosljiv oder za nastopajoče, stole za obiskovalce, stojnice za ponudnike, gasilske garniture (mize s klopmi)... V okviru projekta se bo zbralo gradivo o življenju Ivana Roškarja in se njemu v spomin izdala knjiga. Ob Roškarjevi trti se načrtuje tudi postavitev t.i. iTerminala, digitalnega spomenika, na katerem bodo naložene vsebine o Ivanu Roškarju in Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. Vrednost investicije, ki se bo izvajala od novembra 2018 do decembra 2019, po stalnih cenah znaša 62.291,51 EUR in bo sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
 
Občinski svet je na 1. izredni seji sprejel še sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice«. S projektom občine, združene v Območno razvojno partnerstvo Slovenskih goric (ORP SG), to so občine: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sv. Trojica v Slov. goricah, Sv. Jurij v Slov. goricah in Šentilj (razen občine Duplek) in tri pridružene občine: Sv. Andraž v Slov. goricah, Trnovska vas in Sv. Jurij ob Ščavnici, celovito pristopajo k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju Slovenskih goric. Cilj projekta je usmeritev dnevnih migracij iz avtomobila na kolo. Načrtovana kolesarska mreža je razdeljena na posamezne trase, ki skupaj zajemajo ureditev 128 km kolesarskih povezav in petih izposojevalnic e-koles in e-skuterjev. Skupna vrednost projekta je 15,9 milijonov EUR. Vire za financiranje projekta zagotavljajo Ministrstvo za infrastrukturo RS, EU – ESRR in občine, od tega Občina Sv. Jurij v Slov goricah v obdobju od 2018 do 2022: 161.784,31 EUR.
 
V zadnji točki dnevnega reda, so svetniki obravnavali in sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018. Temeljni razlog za rebalans proračuna je zagotoviti sredstva za projekt investicije v cestno infrastrukturo pod imenom »Rekonstrukcija občinskih cest III. faza.« Prav tako so v rebalans proračuna vključili zgoraj navedene investicije po sprejetih DIIP-ih.
 
DSCN7844DSCN7845DSCN7847