18.redna seja Občinskega sveta

Po poletnem oddihu bo Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v četrtek, 26.09.2013 zasedal na svoji 18. redni seji. 

PRENOS:
pdfVabilo
pdfGradivo za 18. redno sejo

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je na zadnji septembrski četrtek, 26.09.2013, zasedal na 18. redni seji. Člani Občinskega sveta so z dnevnega reda umaknili oz. prestavili drugo obravnavo Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah na naslednjo sejo.

V nadaljevanju so bila članom predstavljena tri poročila, in sicer najprej varnostna situacija na Območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v prvi polovici letošnjega leta. Po besedah policista Policijske postaje Lenart, Boštjana Kaloha, je varnostna situacija bila ugodna, saj poleg ene prometne nesreče, nekaj tatvin in motenj javnega reda in miru, ni bilo zaznati večjih prekrškov. Poudaril je, da je najpomembnejše dejstvo, da se ljudje počutijo varne, kar policisti opažajo na terenu. Nato je bilo članom občinskega sveta predstavljeno revizijsko poročilo o poslovanju JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol v letih 2011 in 2012. Po besedah notranje državne revizorke, Marije Ribič je potrebno v prihodnosti posebno pozornost nameniti predvsem finančnim načrtom in usklajenosti le-teh s proračunom. Z letnimi poročili, ki se pripravljajo po končanih proračunskih letih pa je potrebno čim več podatkov razkriti, da se tako dosega zadostna transparentnost in dokazuje učinkovita poraba javnih sredstev. S poročanjem o polletni realizaciji proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je bila članom občinskega sveta predstavljena realizacija prihodkov in odhodkov v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki so bili glede na veljaven proračun realizirani v višini 885.146,77 EUR oz. slabih 34%, odhodki pa so bili realizirani v višini 1.070.991,00 EUR oz. 39,13%.

V nadaljevanju so člani občinskega sveta sprejeli Sklep o potrditvi predlagane zaprte Liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije in Sklep o poimenovanju avle v kulturnem domu po Frediju Neuvirtu. Kulturno društvo Ivan Cankar Jurovski Dol je namreč podalo predlog, da se avla v prenovljenem kulturnem domu poimenuje po Frediju Neuvirtu. Župan in občinski svetniki so predlog z odobravanjem sprejeli, saj je Alfred - Fredi NEUVIRT kot plesalec, igralec in režiser pustil pomemben in nepozaben  pečat v zgodovini ljubiteljskega kulturnega  ustvarjanja v Jurovskem Dolu. Kot dolgoletni predsednik kulturnega društva je uspešno pridobival finančna sredstva in vodil pomembna obnovitvena dela na kulturnem domu  ter s tem pripomogel k boljšim standardom v kulturnem  domu.

Pred koncem seje so člani občinskega sveta razpravljali še o pobudah in vprašanjih, ki so bila podana v letu 2012 in 2013 ter njihovih uresničitvah.

18.redna seja1  18.redna seja2  18.redna seja3