17.redna seja Občinskega sveta

Župan Peter Škrlec je sklical 17. redno sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 04.07.2013 ob 17. uri.

Več v priloženih dokumentih. 

PRENOS:
jpgVabilo
pdfGradivo za 17. redno sejo
pdfK točki 11: Letno poročilo Mariborskega vodovoda d.d. za leto 2012

Tik pred odhodom na poletne dopuste so 04.07.2013 na 17. redni seji zasedali članica in člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Večji del seje je bil namenjen razpravi o podelitvi koncesij za gospodarski javni službi lokalnega pomena, in sicer za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode.

Člani občinskega sveta so tako po hitrem postopku sprejeli odloka, ki urejata podelitev koncesije za področje vzdrževanja občinskih javnih cest, pri čemer so izpostavili bojazen, da  ne bi s podelitvijo koncesije vzdrževanje občinskih cest še bolj obremenjevalo proračunskih sredstev. Občina bo po uradni objavi obeh odlokov pričela s postopki oddaje predmetne koncesije.

V prvi obravnavi je Občinski svet sprejel besedili odlokov o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje navedene službe.

Na seji je bil Občinski svet seznanjen z Letnim poročilom Mariborskega vodovoda d.d. za leto 2012, sprejel pa je Letni program razvoja podeželja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013, na podlagi katerega bo v naslednjih dneh objavljen javni razpis.

Občinski svet je prav tako sprejel Sklep o oblikovanju Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice, s katerim je soglašal z oblikovanjem pogodbenega, javno-zasebnega partnerstva, interesnega sodelovanja razvojnih partnerjev na sklenjenem območju. Župani občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sv. Trojica v Slov. goricah, Sv. Jurij v Slov. goricah in Šentilj se namreč zavedajo, da gredo usmeritve Evropske unije pri pripravi strateških dokumentov 2014-2020 v smer uresničevanja skupnih projektov, z izvedbo katerih bi Slovenske gorice lahko tvorile geografsko, turistično in razvojno tesno povezano območje.

Ob koncu seje so člani Občinskega sveta podali še soglasje k sistemizaciji delovnih mest za vrtec za naslednje šolsko leto in povečali normativ za dva otroka v vsakem oddelku vrtca.