19. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 18. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07) in 5. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/07 in 33/07), sklicujem

19. redno sejo
Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
ki bo v četrtek, 11.06.2009 ob 17. uri,
v sejni sobi občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
3. Potrditev zapisnika 7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
4. Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah druga obravnava
5. Letni program razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009
6. Sklep o sofinanciranju malih čistilnih naprav v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – druga obravnava
7. Sklep o potrditvi DIIP-a »Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol«
8. Pravilnik o računovodstvu
9. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra
10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta


                                                                                              Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                              Peter Škrlec
                                                                                                                  Župan

PRENOS:
pdfGradivo za 19.redno sejo
pdfGradivo k točki 10: DIIP - Rekonstrukcija cest 2012 2013 - ZFO


Članica in člani občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so v četrtek, 11.06.2009 zasedali na 19. redni seji. Sprejeli so Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, katerega je na seji predstavila Janja Viher iz Razvojne agencije Slovenske gorice in povedala, da že izdelujejo programe lokalnega turističnega vodenja po posameznih občinah, ki jih pripravljajo lokalni turistični vodniki po območjih občin. Program lokalnega turističnega vodenja za območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah pripravljata Marija Šauperl in Bogomira Rotman. Člani občinskega sveta so potrdili Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol« katerega namerava Občina Sv. Jurij v Slov. goricah prijaviti na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Obnova in razvoj vasi, z namenom izboljšanja kakovosti življenja na podeželskih območjih in Investicijski program za projekt »Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«.

Obravnavali so s strani Odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in finance predlagan Letni progam razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009, ki določa višino sredstev za sofinanciranje namenov, določenih v Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 27/07). Letošnji javni razpis bo tako namenil sredstva za sledeče ukrepe in v naslednjih višinah:
Ukrep št. 1: Naložbe v rastlinsko pridelavo na kmetijskih gospodarstvih – 5.000,00 EUR
Ukrep št. 2: Naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmet. gospodarstvih – 10.000,00 EUR
Ukrep št. 3: Zagotavljanje tehnične podpora v kmet. sektorju – 5.000,00 EUR
Ukrep št: 4: Pomoč za arondacijo – zaokrožitev zemljišč – 3.000,00 EUR
Ukrep št. 5: Pomoč de minimis - 2.200,00 EUR

Sprejeli so splošni akt občine – Pravilnik o računovodstvu, ki ureja organizacijo in vodenje računovodske službe, pooblastila in odgovornosti računovodskih delavcev, knjigovodske listine in poslovne knjige ter ostale zadeve, s katerimi se zagotavljajo podatki o poslovni in finančni uspešnosti občine.

Sprejet je bil Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra, ki se je nanašal na ceste na območju občine. Le-te bodo po objavi sklepa in posredovanju odločbe Občinske uprave na zemljiškoknjižno sodišče, postale javno dobro, torej bo uporaba le-teh namenjena vsem pod enakimi pogoji, ceste pa bodo tudi vzdrževane s strani občine.

Člani občinskega sveta so prav tako razpravljali o sofinanciranju izgradnje malih čistilnih naprav in sprejeli predlagan Sklep o sofinanciranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, katerega je predhodno obravnaval Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo in varstvo okolja ter urejanje prostora. Sklep omogoča vsem občanom, ki so investirali v izgradnjo čistilne naprave, povrnitev dela stroškov za nakup individualne čistilne naprave. V primeru izgradnje skupinske čistilne naprave bodo investitorji sofinancirani za nakup čistilne naprave in nakup materiala za izgradnjo omrežnega sistema. V obeh primerih projektna in gradbena dela ter davek na dodano vrednost niso upravičen strošek.