16.redna seja Občinskega sveta

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah bo v četrtek, 21.03.2013 zasedal na 16. redni seji.

Več o vsebini seje najdete v prilogah.

PRENOS:
jpgVabilo
pdfGradivo za 16. redno sejo občinskega sveta
pdfZaključni račun proračuna za leto 2012
pdfOdlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013

Članica in člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so na prvi spomladanski dan, 21.03.2013, zasedali na 16. redni seji. Dnevni red je obsegal kar petnajst točk, med katerimi je bilo polovica seznanitvenih poročil o delovanju organov v letu 2012. Jožef Sterger, inšpektor Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor je povedal, da je bil poudarek inšpekcijskih nadzorov v lanskem letu posvečen ravnanju s komunalnimi odpadki ter vzdrževanju in varstvu cest. Ocenil je, da na območju občine ni zaznati posebnih težav. Večjih nevšečnosti pa v občini prav tako niso zaznali redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor, saj po besedah redarja Igorja Repa ni bilo večjih težav na področju nedovoljenega parkiranja, sicer se zaznavajo občasne kršitve, za katere pa ocenjujejo, da bistveno ne vplivajo na prometno varnost. Poudaril je, da redarstvo skuša delovati predvsem preventivno, še posebej želijo zaščititi najmlajše udeležence v prometu. Barbara Lorber, predsednica Nadzornega odbora je predstavila poročilo o delovanju nadzornega odbora v letu 2012. Predsednica nadzornega odbora je člane Občinskega sveta seznanila, da je nadzorni odbor opravil sedem nadzorov, in sicer: nadzor nad zaključnim računom proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011, nadzor nad izplačanimi subvencijami v kmetijstvu v letu 2011, nadzor nad projekti cesta Šnofl-Belna, Rekonstrukcija ceste Močna – Zg. Partinje – Jakobski Dol in projektom Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol, pregledali pa so tudi predlog proračuna za leto 2013 in razpolaganje z občinskim nepremičnim premoženjem v občini. Tudi Policijska postaja Lenart je pripravila poročilo, in sicer je Beno Matjašič povedal, da je varnostna situacija na območju občine relativno dobra, saj je bilo zaznati upad kaznivih dejanj, prav tako pa je bilo v lanskem letu obravnavanih manj prometnih nesreč v primerjavi z letom 2011. V letu 2012 so policisti Policijske postaje Lenart na območju občine obravnavali tri požare, nekaj požarov je bilo prav tako obravnavanih že v letu 2013. Beno Matjašič je člane Občinskega sveta glede podtaknjenih požarov seznanil, da je bil pred dnevi storilec prijet. Direktorica ZRS Bistra Ptuj, dr. Aleksandra Pivec je predstavila Podravsko – ptujsko – ormoško regionalno destinacijsko organizacijo, ki skupno destinacijo gradi skozi štiri geografske tržne znamke: Ptuj, Jeruzalem in Ormož, Haloze ter Slovenske gorice, kamor spada tudi območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Franc Knaus, predstavnik podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o. je predstavil Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, s katerim so se oblikovale nove cene, in sicer znaša nova cena za 120 l zabojnik 13,68 EUR. Cene so se oblikovale kot predračunske cene na podlagi predračunskih količin opravljenega dela – zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov. Pri oblikovanju cene je bila upoštevana količina zbranih odpadkov v letu 2012. Občinski svet je predlagano ceno potrdil, slednja pa se lahko spremeni v primeru, ko pride do nenadnega povečanja ali zmanjšanja količine odpadkov.

Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012, ki prikazuje realizacijo načrtovanih proračunskih prihodkov in odhodkov v lanskem letu. Prihodki so bili realizirani v višini 2.358.506 EUR oz. 79,68% glede na veljavni proračun, odhodki pa so bili realizirani v višini 2.203.028 EUR oz. 74,12 EUR v primerjavi z veljavnim proračunom. Zaradi določenih sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna je Občinski svet sprejel tudi Odlok o rebalansu proračuna za leto 2013. Rebalans se je pripravil predvsem zaradi izvedbe projekta Energetska sanacija osnovne šole Jožeta Hudalesa, financiranje katerega se je preneslo v leto 2014, nekoliko so se povečala sredstva za zagotavljanje zimske službe, saj bo potrebno za pluženje in posipavanje cest zaradi obilnega sneženja nameniti več proračunskega denarja.

Ob koncu je Občinski svet sprejel še popravek sklepa o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« in sklep o spremembi obsega predmeta naročanja, povečanja in vrednosti pogodbe ter o zagotovitvi proračunskih sredstev v letu 2014 za projekt Ureditev kulturnega doma Jurovski Dol.

16.redna seja1  16.redna seja2