Gradivo za 17. redno sejo

Na podlagi 18. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/07) in 5. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/2007 in 33/07), sklicujem

17. redno sejo
Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
ki bo v četrtek, 12.03.2009, ob 17. uri,
v sejni sobi občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B


PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
3. Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008
4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008
5. Sklep o sprejetju Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2009 na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
6. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča
7. Sklep o sofinanciranju malih čistilnih naprav v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
8. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

                                                                                     Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                   Peter Škrlec
                                                                                                       Župan

PRENOS:
pdfGradivo za 17.redno sejo
pdfGradivo k 5. točki dnevnega reda: Program oskrbe s pitno vodo

Člani in članica Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so v četrtek, 12.03.2009 zasedali na 17. redni seji, prvi po vrsti v letošnjem letu. Osrednja točka dnevnega reda je bil sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008, kateri izkazuje 2.171.785,00 EUR prihodkov in 2.878.591,00 EUR odhodkov, razlika med prihodki in odhodki v višini 706.805,00 EUR je bila pokrita z najemom kredita v višini 600.000,00 EUR, kateri je bil v celoti namenjen za izgradnjo prizidka za potrebe osnovne šole in vrtca in prenosom sredstev iz leta 2007. Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2008, v višini 108.411,52 EUR je bilo vključeno v proračun Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009.

Predsednica Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je občinske svetnike seznanila z opravljenimi nadzori v letu 2008, podanimi mnenji nad poslovanjem proračunskih uporabnikov, ki so bili nadzorovani in predstavila predloge za nadaljne delovanje.

Člani občinskega sveta so prav tako sprejeli sklep, s katerim so potrdili Program oskrbe s pitno vodo za leto 2009, ki ga je pripravil Mariborski vodovod d.d. in Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča, v zvezi s katerim so se cene za posamezne objekte povečale za povprečni indeks za stanovanjsko gradnjo v letu 2008.

Na dnevnem redu seje občinskega sveta je bil kot predzadnja točka predlagan tudi Sklep o sofinanciranju malih čistilnih naprav v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, za katerega pa so se člani občinskega sveta odločili, da ga sprejmejo zgolj v prvi obravnavi, saj se je med samo razpravo pojavilo veliko vprašanj in novih pobud, v zvezi s katerimi se bo predlagan sklep primerno dopolnil in uskladil po predhodni obravnavi pristojnega odbora.