Gradivo za 18. redno sejo

V sredo, 08.04.2009 ob 17. uri bodo člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah zasedali na 18. redni seji, za katero je predlagan naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
3. Pregled varnostne situacije na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
4. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata za leto 2008
5. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev
6. Sklep o potrditvi DIIP-a št. 1/2009
6a. Odlok o o ugotovitvi javnega interesa za javno zasebno partnerstvo ter določitev
osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občin Sveta Trojica v
Slov. goricah (kot nosilka in prijaviteljica), Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart,
Sveta Ana, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah in Trnovska vas
7. Sklep o soglasju, da se prične s postopkom prodaje občinskega nepremičnega premoženja – stavbe starega vrtca
8. Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah
9. Sklep o potrditvi Programa prireditev ob 3. občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
10. Sklep o podelitvi priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008
11. Seznam predlogov in pobud članov občinskega sveta z realizacijo oz. nerealizacijo
12. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

PRENOS:
pdfGradivo za 18.redno sejo
pdfPriloga k točki 6: DIIP - Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja