12.redna seja Občinskega sveta

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v četrtek 29.05.2008 zasedal na 12. redni seji, ki je bila zapolnjena kar s petnajstimi točkami dnevnega reda.

Občinski svetniki in svetnica so odločali o pristopu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah k Lokalni akcijski skupini LAS Ovtar Slovenskih goric. S strani Janje Viher, direktorice Razvojne agencije Slovenske gorice so pridobili informacije o izdelanem strateškem dokumentu Lokalni razvojni strategiji. Člani občinskega sveta so sprejeli Letni program razvoja podeželja, na katerem bo temeljil razpis, ki bo namenjal sredstva za različna področja razvoja podeželja. Sprejeli so tudi Pravilnik o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlovanja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, na podlagi katerega se bodo v tekočem letu prav tako razdeljevala proračunska sredstva. S sprejemom spremembe Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov občine Sv. Jurij v Slov. goricah so občinski svetniki izenačili nagrade za opravljanje funkcije članov občinskega sveta in nadzornega odbora. Na predlog Sveta šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, so sprejeli Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, ki se bo uporabljal zgolj v primeru, ko bo vpis otrok večji od prostih mest v vrtcu. Na seji so potrdili Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem, ki ga je izdal župan in sprejeli Posamezni program prodaje delnic družbe JKP Nigrad d.d. Maribor, tako da se bo sedaj lahko pričel postopek prodaje le-teh. Po predstavitvi problematike, ki pesti urgentno in zobozdravstveno službo v Zdravstvenem domu Lenart, so člani občinskega sveta, na predlog direktorja Zdravstvenega doma Lenart, Jožefa Krambergerja, sprejeli sklepa o sofinanciranju urgentne in zobozdravstvene službe za leto 2008.

Člani občinskega sveta so še sprejeli Sklep o soglasju k ceni efektivne ure za uporabnika socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«, ki za letošnje leto znaša 1,66 €, obravnavali so Odlok o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kateri jim je bil predstavljen v prvi obravnavi in bili obveščeni o varnostni situaciji v naši občini s strani policista Policijske postaje Lenart, ki je zadolžen za območje naše občine.