28. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 18. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) in 5. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10), sklicujem


28. redno sejo
Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
ki bo v četrtek, 16.09.2010, ob 17. uri
v sejni sobi občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B


PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
3. Potrditev zapisnika 8. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
4. Pregled varnostne situacije v prvem polletju leta 2010
5. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
6. Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010
7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010
8. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajno gospodarjenje z divjadjo
9. Letno poročilo Nadzornega odbora za leto 2010
10. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Kulturni dom Jurovski Dol
11. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstveni dom Lenart
12. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

                                                                                             Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                             Peter Škrlec
                                                                                                                  Župan

PRENOS:
pdfGradivo za 28.redno sejo