JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2023

Datum: 17.03.2023

Zadeva: 610-4/2023-2

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 34/09, 36/17), Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2023 (Medobčinski uradni vestnik, št. 23/22) in sprejetega Letnega programa kulture v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2023, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje javnih kulturnih programov in

kulturnih projektov  v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2023

 1. Naziv in sedež naročnika:

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah

Jurovski Dol 70/b

2223 Jurovski Dol

Telefon: 02/729 52 50

Faks: 02/729 52 55

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
 1. Javni kulturni programi
 2. Javni kulturni projekti
 • Javne kulturne prireditve
 • Stroški delovanja društev, zvez in ostalih
 1. Na javni razpis se lahko prijavijo:
 • društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti
 • posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo,
 • javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda.

       4.  Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

 • da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
 • da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev,
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov in projektov,
 • da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti za sredstva prejeta iz občinskega proračuna;
 • imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
 • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in delež sredstev, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo....),
 • da bodo sodelovali na prireditvah, ki jih bo organizirala občina, če bodo k temu pozvani,
 • za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

5. Višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2023, za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa:

 • Za javne kulturne programe sredstva v višini: 200,00 EUR
 • Za kulturne projekte v višini: 300,00 EUR, od tega:

2.1 Javne kulturne prireditve v višini: 2.900,00 EUR

2.2 Stroški delovanja društev, zvez ter ostalih izvajalcev v višini: 1.400,00 EUR.

 

6. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev

  Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji:

 • vrsta kulturne dejavnosti,
 • kakovost izvedbe programa,
 • število aktivnih članov in število sekcij,
 • število nastopov na javnih prireditvah,
 • število opravljenih vaj in število mentorjev.

 Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji:

 • raven prireditve,
 • število nastopajočih izvajalcev,
 • tradicionalnost prireditve,
 • pomen prireditve za širši kulturni prostor,
 • vzpostavitev osnov za partnerstvo.

Za ocenjevanje delovanja društev, zvez in ostalih bodo upoštevani:

 • realizacija stroškov izvajalcev v preteklem letu in finančni načrt za tekoče leto.

 

 1. Obdobje porabe sredstev:  

Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v letu 2023 za namene, za katera so bila dodeljena oz. najkasneje do konca januarja leta 2024.

 1. Informacije in dvig razpisne dokumentacije:

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani www.obcinajurij.si, pod zavihkom Javni razpisi. Dvignete pa jo lahko tudi v sprejemni pisarni v času uradnih ur občine.

 1. Rok in način oddaje vlog:

Vloga mora vsebovati en izpolnjen obrazec – splošni in obrazce 1, 2.1, in 2.2. Vloga lahko vsebuje več obrazcev, če prijavitelj prijavlja več programov oz. projektov.

Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do petka, 21.04.2023. Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo oddane na sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, do 21.04.2023 do 13. ure oziroma vloge, ki bodo oddane priporočeno po pošti, najpozneje 21.04.2023.

Vloge izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti izpolnjene in oddane z vsemi prilogami ter dostavljene v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – KULTURA 2023«.  Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter merili razpisa.

 1. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:

Odpiranje prejetih vlog bo vodila komisija in se bo izvedlo v roku 8 dni od roka za oddajo vlog. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo  dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Odločba, s katero bo odločeno, katere kulturne programe in projekte se bo sprejelo v sofinanciranje in v katerem deležu ter katere ne, bo izdana najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V 8 dneh od prejema odločbe se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper odločbo. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov.

              

 1. Kontaktna oseba za dodatne informacije:

Za dodatne informacije glede objavljenega javnega razpisa lahko pokličete na telefon 02/729 52 53 (Jasna Senekovič) ali pišete na elektronsko pošto: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

                                                                                                  Občina Sv. Jurij v Slov. goricah

                                                                                                                   Peter Škrlec

                                                                                                                         Župan

Dokumentacija:

docxJavni_razpis.docx

docxRazpisna_dokumentacija.docx

pdfRazpisna_dokumentacija.pdf