NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO
O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnin:

  • št. 546/6, k.o. 529 – Jurovski Dol, v izmeri 123 m2, ID 7055164, ID znak parcela 529 546/6,
  • št. 546/7, k.o. 529 – Jurovski Dol, v izmeri 153 m2, ID 7055163, ID znak parcela 529 546/7,
  • št. 546/8, k.o. 529 – Jurovski Dol, v izmeri 173 m2, ID 7055166, ID znak parcela 529 546/8.

Parcele se nahajajo v območju naselja Jurovski Dol in so po namenski rabi opredeljene kot površine cest in stavbna zemljišča.

Nepremičnine so obremenjene s služnostno pravico dostopa za potrebe izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora nizkonapetostnega kablovoda v korist podjetja Elektro Maribor d.d., v skladu s Pogodbo o služnostni pravici 0521-079-05, z dne 18.03.2005, vpisane z ID omejitve 11227614.

Najnižja ponudbena cena je 5,00 EUR za m2 in torej znaša:

  • za parc. št. 546/6, k.o. Jurovski Dol, 615,00 EUR,
  • za parc. št. 546/7, k.o. Jurovski Dol, 765,00 EUR in
  • za parc. št. 546/8, k.o. Jurovski Dol, 865,00 EUR.

Davščine niso vštete v ceno in jih plača najugodnejši ponudnik.

Rok za posredovanje izjave o interesu za nakup je 20 dni od objave namere na uradni spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, www.obcinajurij.si.

Ponudba oz. izjava o interesu se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni ali po pošti na naslov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Upoštevane bodo vse ponudbe oz. izjave o interesu, dostavljene na sedež občine do izteka 20-dnevnega roka od objave predmetne namere oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.

Če se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi davščine, strošek notarske overitve ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Rok za plačilo kupnine je 30 dni od sklenitve pogodbe in izdaje računa. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu.

Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ali po tel. št. 02/729 52 53 (Jasna Senekovič).

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla kadarkoli in brez obrazložitve postopek ustavi.

Jurovski Dol, 09.07.2021
Zadeva: 478-4/2021-2

                                                                                             Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                            Peter Škrlec
                                                                                                                Župan

                                                 

pdfPRIJAVA NA NAMERO.pdf