NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za neodplačno pridobitev zemljišča za dosego javne koristi
 
1. 
Predmet neodplačne pridobitve bo zemljišče parc. št. 16/3, k.o. 531 Varda (v izmeri 125 m²).
 
2. 
Za pridobitev nepremičnine bo po poteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, med občino in lastnikom zemljišča sklenjena neposredna pogodba.
 
3. 
Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu pogodbe je Samo Kristl, tel.: 027295252.
 
4. 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla kadarkoli in brez obrazložitve postopek ustavi.
 
 
Jurovski Dol, 28.03.2019
Zadeva: 478-9/2019-
 
 
                                                                     Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                    Peter Škrlec
                                                                                         Župan