NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

                                                                        1.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, s katero kupuje nepremičnino parc. št. 4/1, k.o. 529 - Jurovski Dol, v izmeri 1903 m2.

                                                                        2.
Neposredna pogodba o nakupu zemljišča bo sklenjena s solastniki po izteku najmanj 20-dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

                                                                        3.
Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu pogodbe je Samo Kristl, tel.: 027295252

                                                                        4.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla kadarkoli in brez obrazložitve postopek ustavi.

Jurovski Dol, 12.6.2019
Zadeva: 478-20/2018-

                                                                        Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                        Peter Škrlec
                                                                                             Župan