NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja
 
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

1.
Predmet razpolaganja s stvarnim premoženjem bo zemljišče, parc. št. 19/13, k.o. 529 - Jurovski Dol, v izmeri 640 m2.
 
 2.
Prodajna pogodba bo sklenjena po izteku najmanj 20-dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
 3.
Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu pogodbe je Samo Kristl, tel.: 027295252.
 
4.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla kadarkoli in brez obrazložitve postopek ustavi.
 
 
Jurovski Dol, 13.02.2019
Zadeva: 478-15/2018-4 
 
 
                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                         Peter Škrlec
                                                                                              Župan
 
 
 
 
Objavljeno: 13.02.2019