NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Datum: 02.06.2017
Številka: 478-17/2017-2
 
 
V skladu z 58. čl. v povezavi s 3. odst. 55. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja 
 
 
NAMERO 
O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 
O USTANOVITVI SLUŽNOSTI
 
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti za potrebe izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega kablovoda in neoviranega dostopa za izgradnjo, vzdrževanje, rekonstrukcijo, nadzor in odpravljanje okvar na zgrajenem objektu NNO TP 456 Zg. Partinje 3 – izvod SKS, na nepremičnini parc. št. 1339/27, k.o. 530 - Partinje.
 
Za ustanovitev navedene služnosti bo sklenjena neposredna pogodba. 
 
Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
 
 
 
                                                                                  Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                  Peter Škrlec
                                                                                  Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaviti: 
- na spletni strani občine. 
 
Objavljeno: 05.06.2017