NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI PREMIČNIN

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju držav in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja

NAMERO
O SKLENITVI NEPOSREDNE
POGODBE O PRODAJI

1. Predmet prodaje
Predmet prodaje obsega  osebno vozilo FIAT DOBLO Cargo 1,2, letnik 2002, invet. šetv. 0528.

Knjigovodska vrednost premičnine je 750 EUR.

Premičnina se prodaja posamezno, po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru prenizko ponujene cene ne bo pristopil k sklenitvi prodajne pogodbe.

2. Dodatne informacije o predmetu prodaje
Prodajalec bo omogočil ogled premičnine, ki se prodaja.
Ponudniki morajo svoj prihod obvezno predhodno (najmanj en dan pred ogledom) najaviti na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

3. Način vložitve ponudb
Ponudnik mora v celoti izpolniti obrazec, ki je priloga te namere (priloga 1) in ga posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/B 2223 Jurovski Dol. Na ovojnici mora biti naveden ime oz. naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »namera o sklenitvi neposredne pogodbe - ne odpiraj«.

Rok za predložitev ponudb je 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani prodajalca. Obravnavane bodo ponudbe, oddane priporočeno na pošti najkasneje do 24. ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb.

4. Sklenitev pogodbe
V skladu z določbo 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti bo prodajalec z zainteresiranimi ponudniki opravil pogajanja o ceni, s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, bo sklenjena neposredno prodajna pogodba.

Celotno kupnino bo moral izbrani kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v 8 dneh od podpisa pogodbe z nakazilom na račun prodajalca. Prodajalec bo izročil premičnino kupcu v neposredno last z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je premičnino dolžan prevzeti najkasneje v treh delovnih dneh od plačila kupnine.

Izbrani kupec mora na lastne stroške poskrbeti za odvoz premičnine z lokacije, kjer se nahaja.

Jurovski Dol, 04.04.2017
Zadeva: 479-1/2017-1 
 
                                                                                      Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                      Peter Škrlec
                                                                                      Župan
Objaviti:
-          spletna stran občine: www.obcinajurij.si
 
Vložiti:
-          v zadevo.
 
 
 
 
 
Objavljeno: 04.04.2017
Datum izteka 15 - dnevnega roka: 19.04.2017
 
 
 
 
 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju držav in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja


 
NAMERO
O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
O PRODAJI


 
1.      Predmet prodaje
Predmet prodaje obsega  SNEŽNI PLUG,  invet. šetv. 0288.
 
Knjigovodska vrednost premičnine je 0 EUR.
 
Premičnina se prodaja posamezno, po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru prenizko ponujene cene ne bo pristopil k sklenitvi prodajne pogodbe.
 
2.      Dodatne informacije o predmetu prodaje
Prodajalec bo omogočil ogled premičnine, ki se prodaja.
 
Ponudniki morajo svoj prihod obvezno predhodno (najmanj en dan pred ogledom) najaviti na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
 
 
3.      Način vložitve ponudb
Ponudnik mora v celoti izpolniti obrazec, ki je priloga te namere (priloga 1) in ga posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/B 2223 Jurovski Dol. Na ovojnici mora biti naveden ime oz. naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »namera o sklenitvi neposredne pogodbe - ne odpiraj«.
 
Rok za predložitev ponudb je 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani prodajalca. Obravnavane bodo ponudbe, oddane priporočeno na pošti najkasneje do 24. ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb.
 
 
4.      Sklenitev pogodbe
V skladu z določbo 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti bo prodajalec z zainteresiranimi ponudniki opravil pogajanja o ceni, s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, bo sklenjena neposredno prodajna pogodba.
 
 
Celotno kupnino bo moral izbrani kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v 8 dneh od podpisa pogodbe z nakazilom na račun prodajalca. Prodajalec bo izročil premičnino kupcu v neposredno last z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je premičnino dolžan prevzeti najkasneje v treh delovnih dneh od plačila kupnine.
 
Izbrani kupec mora na lastne stroške poskrbeti za odvoz premičnine z lokacije, kjer se nahaja.
 
 
Jurovski Dol, 04.04.2017
Zadeva: 479-1/2017-2

 
                                                                                      Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                       Peter Škrlec
                                                                                                           Župan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaviti:
-          spletna stran občine: www.obcinajurij.si
 
Vložiti:
-          v zadevo.
 

 
 
 
 
Objavljeno: 04.04.2017
Datum izteka 15 - dnevnega roka: 19.04.2017