JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV FINANČNIH NAGRAD DIJAKOM IN ŠTUDENTOM V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi 5. čl. Pravilnika o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/14, 36/17, 15/19 in 5/21) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2021 (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/21), objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za šolsko/študijsko leto 2020/2021

1. Naziv in sedež naročnika

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223 Jurovski Dol

2. Predmet razpisa

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom, ki so v šolskem oz. študijskem letu 2020/2021 izpolnili pogoje in merila, določene s Pravilnikom o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/14, 36/17, 15/19 in 5/21).

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati

Na javni razpis se lahko prijavijo:

 • dijaki, ki:
 • imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
 • niso v delovnem razmerju in
 • ne opravljajo pridobitne dejavnosti oz. nimajo statusa samostojnega podjetnika;
 • študenti 1. in 2. bolonjske stopnje, ki:
 • imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
 • niso v delovnem razmerju in
 • ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa samostojnega podjetnika;
 • študenti 3. bolonjske stopnje, ki:
 • imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in
 • zagovarjajo doktorsko disertacijo v študijskem letu 2020/2021.

4. Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog

Za ocenjevanje prijav se uporabljajo merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog, določeni s Pravilnikom o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/14, 36/17, 15/19 in 5/21), in sicer:

a.) dijaki

 • opravljena poklicna matura z doseženimi najmanj 19 točkami,
 • opravljena splošna matura z doseženimi najmanj 27 točkami,
 • dosežen naziv »zlati maturant« na poklicni maturi,
 • dosežen naziv »zlati maturant« na splošni maturi,
 • individualno doseganje izjemnih dosežkov,
 • kolektivno oz. skupinsko doseganje izjemnih dosežkov.

b.) študenti dodiplomskega in podiplomskega študija

 • izdelana diplomska naloga v visokošolskem strokovnem študijskem programu ali univerzitetnem študijskem programu/I. bolonjska stopnja in povprečna ocena 9,00 v vseh letih študija,
 • izdelana magistrska naloga v magistrskem študijskem programu ali enovitem magistrskem študijskem programu/II. bolonjska stopnja in povprečna ocena 9,00 v vseh letih študija,
 • izdelana doktorska disertacija/III. bolonjska stopnja,
 • izdelana diplomska oz. magistrska naloga vezana na območje občine,
 • individualno doseganje izjemnih dosežkov,
 • kolektivno oz. skupinsko doseganje izjemnih dosežkov.

Če študentu ob zaključku šolanja ni potrebno posebej izdelati zaključne oz. diplomske naloge, dela ali seminarja, se za pridobitev finančne nagrade šteje njegova povprečna ocena študija, ki mora biti vsaj 9,0.

Individualno ali kolektivno doseganje izjemnih dosežkov

Dijaki oz. študenti so upravičeni do nagrade za izjemne dosežke, če:

 • na individualnih državnih tekmovanjih ali srečanjih dosežejo najmanj 3. mesto,
 • na individualnih mednarodnih tekmovanjih ali srečanjih dosežejo najmanj 5. mesto,
 • na kulturno - umetniškem področju: v kolikor objavijo samostojno avtorsko delo, ki ga javno predstavijo oz. razstavijo,
 • na kolektivnih oz. skupinskih državnih tekmovanjih ali srečanjih dosežejo najmanj 3. mesto,
 • na kolektivnih oz. skupinskih mednarodnih tekmovanjih ali srečanjih dosežejo najmanj 5. mesto,
 • na kulturno - umetniškem področju: v kolikor objavijo skupinsko avtorsko delo, ki ga javno predstavijo oz. razstavijo.

Opravljena matura, zaključeno izobraževanje oz. doseženi rezultati morajo biti opravljeni oz. doseženi v šolskem oz. študijskem letu 2020/2021.

5. Višina sredstev

Predvidena višina razpisanih sredstev za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2021 je do 2.500,00 EUR.

6. Rok, do katerega morajo biti vloge predložene

Rok za oddajo vlog z ustreznimi prilogami in dokazili s strani dijakov oz. njihovih zakonitih zastopnikov in študentov, je vključno do petka, 15.10.2021 do 12. ure.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če do navedenega roka prispe na sedež občine, ne glede na način dostave. Za pravočasne se štejejo tudi vloge oddane priporočeno po pošti najpozneje 15.10.2021. Vloge, oddane po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

7. Način dostave vlog

Dijaki in študentje, ki se prijavijo na javni razpis, pošljejo svoje vloge z ustreznimi prilogami v zaprti kuverti s priporočeno pošiljko ali jih oddajo osebno na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70b, 2223 Jurovski Dol s pripisom: »Finančne nagrade dijakom in študentom 2020/2021 - ne odpiraj«. Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni osnovni podatki prijavitelja (ime, priimek, naslov).

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in prevzamejo razpisno dokumentacijo

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so vam na voljo na sedežu občine, preko elektronskega naslova: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali telefona: 02/729 52 53 (Jasna Senekovič) v času uradnih ur.

Razpisno dokumentacijo je mogoče v času uradnih ur dvigniti na sedežu občine na naslovu Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. Razpisna dokumentacija je na razpolago tudi na spletni strani občine www.obcinajurij.si.

9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa

Odbor za družbene dejavnosti Občine Sv. Jurij v Slov. goricah bo vloge pregledal najkasneje v 15-ih dneh po poteku razpisnega roka, nakar bo občinska uprava v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo in jim določila rok za dopolnitev. Po dopolnitvi vlog bo Odbor za družbene dejavnosti izdelal predlog podelitve finančnih nagrad, občinska uprava pa bo na podlagi predloga izdala odločbe o podelitvi finančnih nagrad.


Jurovski Dol, 11.08.2021
Zadeva: 608-1/2021-1

                                                                                                 Občina Sv. Jurij v Slov. goricah    
                                                                                                             
  Peter Škrlec                  
                                                                                                                   Župan

                                                                                                             

 docxRAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx