RAZDELITEV RAZPISANIH SREDSTEV PO JAVNEM RAZPISU ZA IZVAJANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2017

Rezultati razdelitve razpisanih sredstev:
1.    Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017, se s proračunske postavke 401815 – Letni program športa, sofinancirata naslednja izvajalca oz. njihova letna programa športa:
-    Športno društvo Sveti Jurij v Slov. goricah in
-    JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol.

2.    Športnemu društvu Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 1, 2223 Jurovski Dol, se sofinancira:
-    delovanje društva v višini 1.991,00 €;
-    športna vzgoja otrok (od 6 do 15 let), usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v višini 942,90 €;
-    športna vzgoja otrok (nad 15 do 20 let), usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v višini 943,00 €;
-    sofinancira se izvajanje programa »kakovostni šport« v višini 3.302,00 €;
-    športna rekreacija – najem objekta in strokovni kader v višini 1.592,99 €;
-    usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov v športu: 472,00 €;
-    športne prireditve: 378,00 €;

3.    JVIZ in  VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, Jurovski Dol 13, 2223 Jurovski Dol, se sofinancira:
-    športna vzgoja šolskih otrok, program: »Naučimo se plavati«, v višini 378,00 €.