POTEKLO - JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

Na podlagi 58. čl. Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljnjem besedilu ZJU) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC
ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, VARSTVO OKOLJA
IN UREJANJE PROSTORA


Kandidati, ki se bodo prijavili na javni natečaj, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:
- najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba upravne smeri (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba upravne smeri (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba upravne smeri (prva bolonjska stopnja);
- najmanj 5 let delovnih izkušenj;
- opravljen strokovni izpiti iz upravnega postopka;
- opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
- znanje uradnega jezika;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- da zober osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem znanosti, ter eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. Kot opravljeno usposabljanje se šteje tudi opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat usposabljanje v skladu 89. členom ZJU opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat izpit v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Delovno področje:
- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja varstva okolja in urejanja prostora ter gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: delovno področje);
- samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv z delovnega področja;
- vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih z delovnega področja;
- vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov z delovnega področja;
- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog z delovnega področja;
- sodelovanje pri pripravi programov opremljanja zemljišč, investicijskih projektov ter projektov za kandidiranje na razpisih za pridobitev državnih in evropskih sredstev;
- opravljanje opravil za delovne komisije občinskega sveta z delovnih področij in priprava strokovnih gradiv za občinski svet;
- sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog s področja komunalnega opremljanja in komunalne infrastrukture;
- izvajanje nalog na področju pokopališke dejavnosti;
- izvajanje zahtevnih strokovnih nalog na področju prometne varnosti;
- sodelovanje pri izvedbi postopkov, pripravi gradiva in vodenje potrebnih evidenc za projekte, ki jih izvaja občina;
- izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti;
- operativno delo pri projektih.                                          

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z ustreznim strokovnim znanjem in izkušnjami s področja gospodarskih javnih služb, znanje dela z računalnikom (WORD, EXCEL), poznavanja informacijskega sistema PISO ter z delom z zbirnim katastrom gospodarskih javnih služb ter bazami cestnih podatkov.

Prijava kandidata mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog ter navedbo zahtevane stopnje izobrazbe), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;
3. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil);
4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga je kandidat opravil);
5. izjavo:
- da je državljan Republike Slovenije;
- da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Sv. Jurij v Slov. goricah pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Nepravočasne prijave se ne bodo obravnavale. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev se ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. Delo bo opravljal v prostorih občinske uprave Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, v nazivu višji svetovalec II, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I.

Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj – višji svetovalec za GJS«, na naslov Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, www.obcinajurij.si.

Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na Jasno Senekovič, višjo svetovalko za splošne in pravne zadeve, tel. št. 02/729 52 53, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Zadeva: 110-5/2016-
Jurovski Dol, 21.09.2016

                                                                                       Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                        Peter Škrlec
                                                                                                            Župan

 

 

 

Objaviti:
- spletna stran: www.obcinajurij.si.

 

Objavljeno: 22.09.2016!