JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2014

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 34/2009) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014 (MUV št. 24/2013) in Letnim programom  športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014, sprejetim na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, dne 19.12.2013, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014

1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, telefon: 02/729 52 50, faks: 02/729 52 55, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

3. Na javni razpis se lahko prijavijo:

športna društva,
športna združenja in zveze,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in drugi organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov organizirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
vrtci in osnovne šole,
organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

- so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
- izvajajo športne programe, namenjene občanom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
- imajo sedež v občini Sv. Jurij v Slov. goricah  (razen športna združenja in zveze).

5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev

Za ocenjevanje programov športa se upoštevajo merila in kriteriji, določeni v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v členih od 24. do 53.

6. Obdobje porabe sredstev

Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v letu 2014 za namene, za katere so bila dodeljena.

7. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«) in na oglasni deski občine. V času uradnih ur se lahko razpisno dokumentacijo prevzame osebno v sprejemni pisarni občine.

8. Rok in način oddaje vlog

Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do 28.02.2014 do 12. ure oz. poslane po pošti s poštnim žigom najkasneje do vključno 28.02.2014 na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223  Jurovski Dol.

Vloge, oddane po preteku razpisnega roka se zavržejo.

Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti izpolnjene in oddane z vsemi prilogami ter dostavljene v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2014«. Na hrbtni strani vloge mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:

Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija po vrstnem redu, v katerem so bile le-te predložene. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku 8 dni od prejema poziva, se s sklepom zavržejo.

S strani komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Sklepi o izboru in obvestila o neizboru bodo izdana najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V roku 8 dneh od prejema sklepa se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper sklep. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe projektov.

10. Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Franc Bele, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., telefon: 02/729 52 54, faks: 02/ 729 52 55.

Jurovski Dol, 21.01.2014
Zadeva: 671-1/2013-4

                                                                                             Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                            Peter Škrlec
                                                                                                                 župan

PRENOS:
docRazpisna dokumentacija v doc obliki
pdfRazpisna dokumentacija v pdf obliki