JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2013

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 28/11), Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 (MUV, št. 26/12), Odloka o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 (MUV, št. 6/13) in 7. člena Statuta Sv. Jurij v Slov. goricah  (MUV, št. 16/10) objavlja


JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE  PROGRAMOV IN PROJEKTOV
RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
ZA LETO 2013

1. Ime, naziv in sedež javnega razpisa
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223 Jurovski Dol


2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti registriranih društev, ki jih pravilniki o sofinanciranju programov in projektov iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ne določajo in imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ter izvajajo dejavnost na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah oz. ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini.

Na podlagi tega razpisa se ne sofinancira delovanje društev in organizacij, ki jih občina sofinancira po zakonu.


3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi in projekti
Izvajalci programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in izvajajo dejavnost na območju občine oz. ne glede sedež, če je program zastavljen tako, da vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini,
- vsaj 2/3 članstva društva občanov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, v kolikor ne dosegajo kvote 2/3, so upravičeni do 50% deleža glede na kriterije in merila  vrednotenja programov,
- so registrirani za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev oz. ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost na tem področju,
- imajo zagotovljene možnosti (materialne, kadrovske, organizacijske) za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
- občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih prireditvah, če se jih udeležijo ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
- dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost in izkazuje doseganje ciljev iz pravilnika.


4. Merila za dodelitev sredstev
Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
- število članov,
- praznovanje okroglih obletnic,
- datum ustanovitve,
- prireditve lokalnega značaja,
- sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami v občini,
- organizacija predavanj,
- projekti društva.

Merilo redni stroški društva se upošteva samo za društva registrirana na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.


5. Okvirna vrednost razpisa
V proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je na proračunski postavki 401108 Javni razpis: sofinanciranje programov raznih društev, zagotovljeno v višini do 6.300,00 EUR proračunskih sredstev.


6. Določitev obdobja za porabo sredstev
Proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2013 oz. najkasneje do 31.01.2014.


7. Razpisni rok
Vloga na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati zahtevane priloge oz. dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do srede, 31.07.2013. Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo oddane na sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, do 31.07.2013 oziroma vloge, ki bodo oddane priporočeno po pošti, najpozneje 31.07.2013.

Vloge, ki bodo prispele po roku se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter merili razpisa.


8. Način dostave predlogov
Vlogo je treba oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, s pripisom: »za javni razpis – RAZNA DRUŠTVA 2013«.

9. Oseba za dajanje informacij
Oseba za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Jasna Senekovič, tel. št. 02/729 52 53, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..


10. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani www.obcinajurij.si/sl/Javni_razpisi/ in v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, vsak delovni dan v času uradnih ur.


11. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa
Vlagatelji bodo o upravičenosti do sofinanciranja programov predvidoma obveščeni v petnajstih dneh po zaključeni obravnavi vlog tričlanske komisije, ki jo je imenoval župan.

Komisija na podlagi meril in glede na razpoložljivo višino proračunskih sredstev pripravi predlog sofinanciranja posameznih prijavljenih programov in projektov. Predlog pregleda in izda ustrezno odločbo pristojni organ občinske uprave. Financiranje na razpisu izbranih programov in projektov se izvede na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju posameznega programa oz. projekta, v kateri se opredeli višina sredstev, obseg in realizacija programov in nalog ter način nadzora nad porabo sredstev.

Jurovski Dol, 03.06.2013
Zadeva: 033-1/2013-2

                                                                                                                     Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                                     Peter Škrlec
                                                                                                                     Župan

PRENOS:
pdfRazpisna dokumentacija v pdf obliki
docRazpisna dokumentacija v doc obliki