JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2011

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 34/2009) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011 (MUV št. 33/2010) in Letnim programom športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011, sprejetim na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, dne 23.12.2010, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011


1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, telefon: 02/729 52 50, faks: 02/729 52 55, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v naslednjih višinah:

ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 2.400,00 EUR
1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok 400,00 EUR
- Naučimo se plavati 10- urni program plavanja za otroke v starosti 6-8 let
- prevoz: 300,00 EUR
- vstopnina na bazen 100,00 EUR
2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (6-15 let): 1.000,00 €
- za strokovni kader: 600,00 EUR
- za materialne stroške programov 400,00 EUR
3. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (15-20let): 1.000,00€
- za strokovni kader: 600,00 EUR
- za materialne stroške programov 400,00 EUR

KAKOVOSTNI ŠPORT
- materialni stroški: 3.500,00 EUR

ŠPORTNA REKREACIJA
- najem objekta – telovadnica OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol - 1.690,00 EUR

RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE:
- usposabljanje, izpopolnjevanje kadrov v športu - 500,00 EUR

ŠPORTNE PRIREDITVE:- 400,00 EUR

DELOVANJE DRUŠTEV - 2.110,00 EUR
- kakovostni šport (75%): 1.680,00 EUR
- rekreativni šport (25%): 430,00 EUR


OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol zagotovi prednostno uporabo telovadnice prijaviteljem iz Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

3. Na javni razpis se lahko prijavijo:
- športna društva,
- športna združenja in zveze,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in drugi organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov organizirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
- vrtci in osnovne šole,
- organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
- so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
- izvajajo športne programe, namenjene občanom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
- imajo sedež v občini Sv. Jurij v Slov. goricah (razen športna združenja in zveze)

5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje programov športa se upoštevajo merila in kriteriji, določeni v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v členih od 24. do 53.

6. Obdobje porabe sredstev
Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v letu 2011 za namene, za katere so bila dodeljena.

7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«) in na oglasni deski občine. V času uradnih ur se lahko razpisno dokumentacijo prevzame osebno v sprejemni pisarni občine.

8. Rok in način oddaje vlog
Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do 28.02.2011 do 12. ure oz. poslane po pošti s poštnim žigom najkasneje do vključno 28.02.2011 na naslov:

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223 Jurovski Dol

Vloge, oddane po preteku razpisnega roka se zavržejo.

Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti izpolnjene in oddane z vsemi prilogami ter dostavljene v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2011«. Na hrbtni strani vloge mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija po vrstnem redu, v katerem so bile le-te predložene. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku 8 dni od prejema poziva, se s sklepom zavržejo.

S strani komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Sklepi o izboru in obvestila o neizboru bodo izdani najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V roku 8 dneh od prejema sklepa se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper sklep. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe projektov.

10. Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Simona Črnčec, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., telefon: 02/729 52 50, faks: 02/ 729 52 55.


Jurovski Dol, 17.01.2011
Zadeva: 671-7/2010

                                                                                              Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                                  Peter Škrlec
                                                                                                                       župan

PRENOS:
docRazpisna dokumentacija v doc obliki
pdfRazpisna dokumentacija v pdf obliki