JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2011

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 34/09), Odloka o proračunu občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011 (MUV, št. 33/10) in sprejetega Letnega programa kulture v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov
v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011


1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223 Jurovski Dol
Telefon: 02/729 52 50
Faks: 02/729 52 55
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
1. Javni kulturni programi
2. Javni kulturni projekti
2.1 Javne kulturne prireditve
2.2 Nakup opreme in osnovnih sredstev
2.3 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov
2.4 Stroški delovanja društev, zvez in ostalih

3. Na javni razpis se lahko prijavijo:
- društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma so lahko tudi izvajalci, ki niso registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah),
- posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo,
- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
- da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
- da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov in projektov,
- da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti za sredstva prejeta iz občinskega proračuna;
- imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (izjemoma se lahko prijavijo na razpis in se sofinancirajo izvajalci projektov izven občine Sv. Jurij v Slov. goricah, če so kulturni projekti v javnem interesu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah),
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in delež sredstev, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, voluntersko delo....),
- da bodo sodelovali na prireditvah, ki jih bo organizirala občina, če bodo k temu pozvani,
- za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

5. Višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011, za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa:
1. Za javne kulturne programe sredstva v višini: 4.000,00 EUR
2. Za kulturne projekte v višini: 6.000,00 EUR, od tega:
2.1 Javne kulturne prireditve v višini: 3.000,00 EUR
2.2 Nakup opreme in osnovnih sredstev v višini: 100,00 EUR
2.3 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v višini: 400,00 EUR
2.4 Stroški delovanja društev, zvez ter ostalih izvajalcev v višini: 2.500,00 EUR.

6. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji:
- vrsta kulturne dejavnosti,
- kakovost izvedbe programa,
- število aktivnih članov in število sekcij,
- število nastopov na javnih prireditvah,
- število opravljenih vaj in število mentorjev.

Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji:
- raven prireditve,
- število nastopajočih izvajalcev,
- tradicionalnost prireditve,
- pomen prireditve za širši kulturni prostor,
- vzpostavitev osnov za partnerstvo.

Za ocenjevanje nakupa opreme in osnovnih sredstev bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji:
- kvalitetni nivo produkcije oz. izvedbe,
- število uporabnikov, ki jim je projekt namenjen,
- vrsta kulturne dejavnosti,
- namen nabave opreme,
- število članov.

Za ocenjevanje izobraževanj in usposabljanj strokovnih kadrov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji:
- strošek kotizacije,
- čas trajanja izobraževanja.

Za ocenjevanje delovanja društev, zvez in ostalih bodo upoštevani:
- realizacija stroškov izvajalcev v preteklem letu in finančni načrt za tekoče leto.

7. Obdobje porabe sredstev:
Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v letu 2011 za namene, za katera so bila dodeljena oz. najkasneje do konca januarja leta 2012.

8. Informacije in dvig razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi razpisa. Prevzame se lahko osebno v sprejemni pisarni Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ali na internetni strani http://www.obcinajurij.si, Javni razpisi.

9. Rok in način oddaje vlog:
Vloga mora vsebovati en izpolnjen obrazec – splošni in obrazce 1, 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4, glede na prijavljene projekte. Vloga lahko vsebuje več obrazcev, če prijavitelj prijavlja več programov in projektov.

Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do ponedeljka, 21.02.2011. Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo oddane na sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, do 21.02.2011 oziroma vloge, ki bodo oddane priporočeno po pošti, najpozneje 21.02.2011.

Vloge izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti izpolnjene in oddane z vsemi prilogami ter dostavljene v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – KULTURA«. Na hrbtni strani vloge mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter merili razpisa.

10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
Odpiranje prejetih vlog bo vodila komisija in se bo izvedlo v roku 8 dni od roka za oddajo vlog. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Odločba, s katero bo odločeno, katere kulturne programe in projekte se bo sprejelo v sofinanciranje in v katerem deležu ter katere ne, bo izdana najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V 8 dneh od prejema odločbe se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper odločbo. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov.

11. Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Jasna Senekovič, telefon 02/729 52 53, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Datum: 18.01.2011
Zadeva: 610-1/2011-5


                                                                                           Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                            Peter Škrlec
                                                                                                                 Župan

PRENOS:
docRazpisna dokumentacija
pdfRazpisna dokumentacija PDF