Javni razpis za dodelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za šolsko/študijsko leto 2010/11

Na podlagi 6. čl. Pravilnika o finančnih nagradah dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 23/08) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011 (MUV, št. 33/10), Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja


JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih nagrad dijakom in študentom
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
za šolsko/študijsko leto 2010/2011

1. Predmet razpisa
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, namenjena za dva alternativno določena kriterija nagrajevanja dijakov in študentov, ki:
- dosegajo nadpovprečne rezultate pri pridobivanju osnovne izobrazbe ali
- izkazujejo zraven rednega šolanja še intelektualno ali umetniško nadarjenost oz. dosegajo izjemne dosežke na različnih področjih.

2. Višina sredstev
Predvidena višina razpisanih sredstev za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2011, je do višine 2.550,00 €.

3. Pravna podlaga:
Pravilnik o finančnih nagradah dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 23/08) in Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011 (MUV, št. 33/10).

4. Pogoji za prijavo:
Na javni razpis za dodelitev finančnih nagrad dijakom in študentom, se lahko prijavijo dijaki in študentje, ki:
- imajo stalno prebivališče v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah,
- dosegajo nadpovprečne rezultate pri pridobivanju osnovne izobrazbe ali so intelektualno oz. umetniško nadarjeni in ustrezajo merilom enega izmed treh programov.
 

A) Program dodeljevanja finančnih nagrad dijakom in študentom, ki dosegajo
nadpovprečne rezultate pri pridobivanju osnovne izobrazbe

Osnovna merila za vrednotenje so:
Za dijake:
 4-letni strokovni program:
- opravljena poklicna matura v šolskem letu 2010/11 z doseženimi najmanj 19 točkami.

 4-letni gimnazijski program:
- opravljena splošna matura v šolskem letu 2010/11 z doseženimi najmanj 27 točkami.

Za študente:
 Visokošolski strokovni program:
- diploma;
- dosežena povprečna ocena v vseh letih študija najmanj 8,50.

 Visokošolski univerzitetni program:
- diploma;
- dosežena povprečna ocena v vseh letih študija najmanj 8,50.

ALI

B) Program dodeljevanja finančnih nagrad študentom, katerih diplomska naloga je vezana na območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in po kateri slednja izraža interes
- diploma vezana na območje občine.

ALI

C) Program dodeljevanja finančnih nagrad dijakom in študentom, ki zraven rednega šolanja izkazujejo še intelektualno ali umetniško nadarjenost ali dosegajo izjemne dosežke na različnih področjih

Dijak ali študent, ki s svojim udejstvovanjem doseže izjemne rezultate, se nagradi za:
- pridobljeno prvo mesto na kolektivnem ali individualnem državnem tekmovanju v šolskem/študijskem letu 2010/11 na različnih področjih,
- pridobljeno drugo mesto na kolektivnem ali individualnem državnem tekmovanju v šolskem/študijskem letu 2010/11 na različnih področjih,
- pridobljeno tretje mesto na kolektivnem ali individualnem državnem tekmovanju v šolskem/študijskem letu 2010/11 na različnih področjih,
- sodelovanje na mednarodnem tekmovanju oz. drugih revijah in srečanjih na različnih področjih v šolskem/študijskem letu 2010/11.

V primeru, da en vlagatelj izpolnjuje merila na več področjih, se upošteva zgolj eno priznanje oz. udeležba in torej lahko prejme finančno nagrado le v enkratni vrednosti.

5. Prijava na razpis
Dijaki in študentje, ki se prijavijo na javni razpis, pošljejo svoje vloge v pisni obliki, v zaprti kuverti z oznako »Finančne nagrade dijakom in študentom 2010/11 - ne odpiraj«, z zapisanim popolnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani kuverte.

6. Razpisni rok, oddaja in dostava vlog
Razpisni rok za oddajo vlog z dokazili s strani dijakov oz. njihovih zakonitih zastopnikov in študentov, je najkasneje do petka 14.10.2011, do 12. ure oz. poslane po pošti s poštnim žigom najkasneje do vključno 14.10.2011, na naslov:

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223 JUROVSKI DOL

Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v prostorih Občinske uprave, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure. Vloge, oddane po preteku razpisnega roka se zavržejo.

7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«) in na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, v času uradnih ur.

8. Pregled vlog
Pravočasno dospele vloge bo pregledal Odbor za družbene dejavnosti Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo nato na podlagi izpolnjenih pogojev in meril pripravil predlog prejemnikov finančnih nagrad in ga predložil županu. Župan nato izda sklep o višini nagrade, na podlagi katerega se finančna sredstva nakažejo na transakcijski račun upravičenca. O izidu javnega razpisa bodo prosilci obveščeni v roku dveh mesecev po datumu za oddajo vlog.

Odbor ima možnost, da v primeru, ko število prosilcev za finančno nagrado presega razpoložljiva proračunska sredstva, opravi selekcijo, pri kateri imajo prednost prosilci, ki so v dosedanjem šolanju dosegli višji uspeh oz. dosegli višjo povprečno oceno.

9. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so vam na voljo na sedežu občine, preko elektronskega naslova: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali preko telefona: 02/729 52 53 (Jasna Senekovič).


Jurovski Dol, 13.07.2011
Zadeva: 608-1/2011-1

                                                                                              Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                             Peter Škrlec
                                                                                                                   Župan

PRENOS:
pdfRazpisna dokumentacija