Javni razpis o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlovanja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2011

Na podlagi 11. člena Pravilnika o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlovanja v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah (MUV, št. 13/2008) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah za leto 2011 (MUV, št. 33/2010), objavlja Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah


JAVNI RAZPIS
o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlovanja
v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah v letu 2011


I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah.
Finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov:
a) Subvencioniranje obrestne mere,
b) Pomoč za samozaposlitev.

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI

Upravičenci po tem razpisu so fizične osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje RS in izpolnjujejo naslednje pogoje:
- stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- sklenjeno pogodbo o samozaposlitvi ali vračilu prispevkov z Zavodom za zaposlovanje,
- registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od 1. oktobra 2010 do 04. novembra 2011,
- dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
- poslovni sedež poslovnega subjekta mora biti na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Prosilec lahko zaprosi za subvencioniranje obrestne mere za dolgoročna posojila, ki jih odobravajo poslovne banke in druge finančne organizacije za investicije, ki ustrezajo namenom pravilnika o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlovanja ter razpisnim pogojem.
Sredstva za subvencijo obrestne mere se dodelijo za naslednje namene:
- Nakup, graditev, prenovo ali adaptacijo prostorov, namenjenih poslovni dejavnosti,
- Nakup opreme - osnovnih sredstev,
- Razširitev obstoječih proizvodnih in storitvenih kapacitet, odpiranje in zagotavljanje novih delovnih mest.

Vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 24 mesecev.

III. VIŠINA SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah za leto 2011 na proračunski postavki 401404 Spodbujanje podjetništva v višini 7.640,00 EUR.
Okvirna višina za posamezni ukrep znaša:
- za ukrep subvencioniranje obrestne mere za dodeljene bančne kredite v predvideni višini 3.380,00 EUR,
- za ukrep samozaposlitev brezposelne osebe v predvideni višini 4.260,00 EUR.

IV. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Razpis je odprt do 04. 11. 2011 do 12. ure.

Roki oddaje vlog za obravnave:
do 04.11.2011 do 12.00 ure za odpiranje in obravnavo vlog.

Pravočasno prispela vloga je tista, ki je osebno oddana na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b do vključno 04.11.2011 do 12.00 ure oziroma poslana po pošti s poštnim žigom do vključno 04.11.2011.

Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom "NE ODPIRAJ – RAZPIS SAMOZAPOSLITEV" dostaviti na naslov Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/B, 2223 Jurovski Dol. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo oddane do vključno 04. 11. 2011 do 12. ure v tajništvo Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah oziroma poslane po pošti s poštnim žigom najkasneje do vključno 04. 11. 2011. Na kuverti na hrbtni strani morata biti napisana priimek in ime ter polni naslov prijavitelja.

V. OBRAVNAVA VLOG

Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo obravnaval Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 3 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge, rok za dopolnitev je 15 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrnejo.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najpozneje v roku 30 dni od odpiranja vlog.

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v prostorih občinske uprave Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/B, 2223 Jurovski Dol. Objavljena je tudi na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah; www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«. Za dodatne informacije lahko pokličite na Občino Sv. Jurij v Slovenskih goricah, tel. 02/729-52-54 – Franc Bele.


Številka: 431- 4/2011
Datum: 04.07.2011


                                                                                 Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah
                                                                                                Peter ŠKRLEC, l.r.
                                                                                                         Župan

PRENOS:
pdfRazpisna dokumentacija