Zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07, 94/07), Sklepa o soglasju k pričetku postopka prodaje občinskega nepremičnega premoženja – stavbe starega vrtca, sprejetega na 18. redni seji, dne 08.04.2009 in Odloka o rebalansu k proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 22/09), objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO NEPREMIČNIN


1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223 Jurovski Dol

Telefon: 02/ 729 52 50
Fax: 02/ 729 52 55
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost
Predmet prodaje je:
- stavbišče parc. št. *55, k.o. Jurovski Dol, vl. št. 270, v izmeri 816 m2 in
- sadovnjak parc. št. 28, k.o. Jurovski Dol, vl. št. 435, v izmeri 1028 m2.

Nepremičnini se nahajata v ureditvenem območju naselja.
Nepremičnini se prodajata skupaj in sta prosti vseh bremen.
Izhodiščna vrednost nepremičnin je 94.000,00 EUR. V ceno ni vključen 2% davek na promet nepremičnin.

3. Vrsta pravnega posla
Prodaja nepremičnin.

4. Pogoji prodaje
a) Nepremičnini se prodajata po načelu videno-kupljeno in sta prosti vseh bremen. Kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.

b) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravočasne ponudbe. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oz. kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni.

c) Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene za nepremičnini (94.000,00 EUR) na transakcijski račun Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, št. 01410-0100021040, odprt pri Upravi za javna plačila, Slovenska Bistrica. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 8 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku pa se plačana varščina vračuna v kupnino. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.

5. Drugi pogoji
Nepremičnini se lahko, v skladu s sklepom občinskega sveta uporabita za naslednje namene:
- stanovanjsko gradnjo,
- dom za ostarele,
- dislocirano varstveno-delovno enoto.

6. Ponudba
Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
- izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (obrazec št. 1);
- izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (obrazec št. 2);
- ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (obrazec 3);
- fotokopijo osebne izkaznice oz. izpis iz sodnega registra;
- potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od ponujene cene.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.
Ponudba mora veljati še 45 dni od roka odpiranja ponudb.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
a) Odpiranje ponudb bo 09.11.2009 ob 12.00 uri.

b) O odpiranju ponudb se sestavi zapisnik.

c) Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oz. pooblastilom ponudnika.

d) Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene.

e) Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev), bo prodajalce pozval k oddaji nove ponudbe.

e) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja.

d) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah lahko do sklenitve pravnega posla prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge in brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.

8. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenim v pogodbi, se pogodba šteje za razdrto.

Kupec plača stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju in stroške zemljiškoknjižnega prenosa ter stroške davka od prometa nepremičnin. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne kupnine.

9. Rok za predložitev ponudbe
Ponudba mora biti dostavljena na naslov:
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223 JUROVSKI DOL

Zaprta ovojnica mora biti označena s »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«.
Na ovojnici mora biti naveden naziv oz. ime ponudnika.

Rok za zbiranje ponudb je vključno do 06.11.2009 do 13. ure.

Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov oz. bodo najkasneje na ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka.

10. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in javnim zbiranjem ponudb v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Sv. Jurij v Slov. goricah pri Jasni Senekovič (02/729 52 53 ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Ogled nepremičnine je mogoč ob predhodni najavi na telefonsko številko 02/ 729 52 52 ali 041 327 011 (Samo Kristl) oz. po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (www.obcinajurij.si/Javni_razpisi), v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzemajo tudi v sprejemni pisarni občine.


Jurovski Dol, 07.09.2009
Zadeva:478-1/2009


                                                                                                Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                                Peter Škrlec
                                                                                                                     Župan

PRENOS:
pdfObrazci za oddajo ponudbe